Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz1      do_str_głównej      do_Rz3      
Rz 2:1 Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ἄνθρωπε πᾶς κρίνων· ἐν γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις κρίνων.              
Rz 2:1 *dio\ a)napolo/gEtos ei)=, O)= a)/nTrOpe pa=s o( kri/nOn: e)n O(=| ga\r kri/neis to\n e(/teron, seauto\n katakri/neis, ta\ ga\r au)ta\ pra/sseis o( kri/nOn.
Rz 2:1 dio anapologEtos ei, O anTrOpe pas ho krinOn: en hO gar krineis ton heteron, seauton katakrineis, ta gar auta prasseis ho krinOn.
Rz 2:1 c--------- a-----nsm- v-2pai-s-- i--------- n-----vsm- a-----vsm- ra----vsm- v--papvsm- p--------- rr----dsn- c--------- v-2pai-s-- ra----asm- a-----asm- rp----asm- v-2pai-s-- ra----apn- c--------- a-----apn- v-2pai-s-- ra----nsm- v--papnsm-
Rz 2:1 G1352 G0379 G1488 G5599 G0444 G3956 G3588 G2919 G1722 G3739 G1063 G2919 G3588 G2087 G4572 G2632 G3588 G1063 G0846 G4238 G3588 G2919
Rz 2:1 Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz.
Rz 2:1
Rz 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:1
Rz 2:1  Tak  neizvinitelen  ty, wy  każdy  człowiek  sądzi  dla  jak  jak  sędzia  inny  potępiać  się  że  sądząc  robi  że
Rz 2:1 G1352 G0379 G1488 G3956 G0444 G2919 G1063 G1722 G3739 G2919 G2087 G2632 G4572 G1063 G2919 G4238 G0846
Rz 2:2 οἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας.                            
Rz 2:2 oi)/damen de\ o(/ti to\ kri/ma tou= Teou= e)stin kata\ a)lE/Teian e)pi\ tou\s ta\ toiau=ta pra/ssontas.
Rz 2:2 oidamen de hoti to krima tu Teu estin kata alETeian epi tus ta toiauta prassontas.
Rz 2:2 v-1xai-p-- c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- n-----asf- p--------- ra----apm- ra----apn- rd----apn- v--papapm-
Rz 2:2 G1492 G1161 G3754 G3588 G2917 G3588 G2316 G2076 G2596 G0225 G1909 G3588 G3588 G5108 G4238
Rz 2:2 Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów.
Rz 2:2
Rz 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:2
Rz 2:2 A  wiedzieć  że  naprawdę  naprawdę  jest  sąd  Boski  w  zrobić  taki
Rz 2:2 G1161 G1492 G3754 G0225 G2596 G2076 G2917 G2316 G1909 G4238 G5108
Rz 2:3 λογίζῃ δὲ τοῦτο, ἄνθρωπε κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ;                
Rz 2:3 logi/DZE| de\ tou=to, O)= a)/nTrOpe o( kri/nOn tou\s ta\ toiau=ta pra/ssontas kai\ poiO=n au)ta/, o(/ti su\ e)kfeu/XE| to\ kri/ma tou= Teou=;
Rz 2:3 logiDZE de tuto, O anTrOpe ho krinOn tus ta toiauta prassontas kai poiOn auta, hoti sy ekfeuXE to krima tu Teu;
Rz 2:3 v-2pmi-s-- c--------- rd----asn- i--------- n-----vsm- ra----vsm- v--papvsm- ra----apm- ra----apn- rd----apn- v--papapm- c--------- v--papvsm- rp----apn- d--------- rp----ns-- v-2fmi-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 2:3 G3049 G1161 G5124 G5599 G0444 G3588 G2919 G3588 G3588 G5108 G4238 G2532 G4160 G0846 G3754 G4771 G1628 G3588 G2917 G3588 G2316
Rz 2:3 Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego?
Rz 2:3
Rz 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:3
Rz 2:3  Jest  myśleć  człowiek  że  uciec  statków  Bóg  Potępiając  zrobić  taki  i  podejmowania  że
Rz 2:3 G1161 G3049 G0444 G3754 G1628 G2917 G2316 G2919 G4238 G5108 G2532 G4160 G0846
Rz 2:4 τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει;            
Rz 2:4 E)\ tou= plou/tou tE=s CHrEsto/tEtos au)tou= kai\ tE=s a)noCHE=s kai\ tE=s makroTumi/as katafronei=s, a)gnoO=n o(/ti to\ CHrEsto\n tou= Teou= ei)s meta/noia/n se a)/gei;
Rz 2:4 E tu plutu tEs CHrEstotEtos autu kai tEs anoCHEs kai tEs makroTymias katafroneis, agnoOn hoti to CHrEston tu Teu eis metanoian se agei;
Rz 2:4 c--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- v-2pai-s-- v--papnsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- rp----as-- v-3pai-s--
Rz 2:4 G2228 G3588 G4149 G3588 G5544 G0846 G2532 G3588 G0463 G2532 G3588 G3115 G2706 G0050 G3754 G3588 G5543 G3588 G2316 G1519 G3341 G4571 G0071
Rz 2:4 A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?
Rz 2:4
Rz 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:4
Rz 2:4  Lub  despisest  bogactwo  dobroć  łagodność  i  cierpliwość  Bóg  nie  postrzegania  że  dobroć  Bóg  prowadzi  ty, wy  do  skrucha
Rz 2:4 G2228 G2706 G4149 G5544 G0463 G2532 G3115 G0846 G0050 G0050 G3754 G5543 G2316 G0071 G4571 G1519 G3341
Rz 2:5 κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ,                    
Rz 2:5 kata\ de\ tE\n sklEro/tEta/ sou kai\ a)metano/Eton kardi/an TEsauri/DZeis seautO=| o)rgE\n e)n E(me/ra| o)rgE=s kai\ a)pokalu/PSeOs dikaiokrisi/as tou= Teou=,
Rz 2:5 kata de tEn sklErotEta su kai ametanoEton kardian TEsauriDZeis seautO orgEn en hEmera orgEs kai apokalyPSeOs dikaiokrisias tu Teu,
Rz 2:5 p--------- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- a-----asf- n-----asf- v-2pai-s-- rp----dsm- n-----asf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 2:5 G2596 G1161 G3588 G4643 G4675 G2532 G0279 G2588 G2343 G4572 G3709 G1722 G2250 G3709 G2532 G0602 G1341 G3588 G2316
Rz 2:5 Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga,
Rz 2:5
Rz 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:5
Rz 2:5  Ale  na  wytrwałość  twój  i  skruchy  serce  się  się  zbieranie  gniew  w  dzień  gniew  i  objawienie  sprawiedliwy  statków  Bóg
Rz 2:5 G1161 G2596 G4643 G4675 G2532 G0279 G2588 G4572 G4572 G2343 G3709 G1722 G2250 G3709 G2532 G0602 G1341 G1341 G2316
Rz 2:6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ,                                            
Rz 2:6 o(\s a)podO/sei e(ka/stO| kata\ ta\ e)/rga au)tou=,
Rz 2:6 hos apodOsei hekastO kata ta erga autu,
Rz 2:6 rr----nsm- v-3fai-s-- a-----dsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsm-
Rz 2:6 G3739 G0591 G1538 G2596 G3588 G2041 G0846
Rz 2:6 który odda każdemu według uczynków jego:
Rz 2:6
Rz 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:6
Rz 2:6  Który  odwdzięczyć się  każdy  na  Przypadków  jego
Rz 2:6 G3739 G0591 G1538 G2596 G2041 G0846
Rz 2:7 τοῖς μὲν καθ᾿ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, ζωὴν αἰώνιον·                              
Rz 2:7 toi=s me\n kaT' u(pomonE\n e)/rgou a)gaTou= do/Xan kai\ timE\n kai\ a)fTarsi/an DZEtou=sin, DZOE\n ai)O/nion:
Rz 2:7 tois men kaT' ypomonEn ergu agaTu doXan kai timEn kai afTarsian DZEtusin, DZOEn aiOnion:
Rz 2:7 ra----dpm- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsn- a-----gsn- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- v--papdpm- n-----asf- a-----asf-
Rz 2:7 G3588 G3303 G2596 G5281 G2041 G0018 G1391 G2532 G5092 G2532 G0861 G2212 G2222 G0166
Rz 2:7 tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne;
Rz 2:7
Rz 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:7
Rz 2:7  że  stałość  stałość  stałość  dobry  sprawa  poszukiwanie  Sława  honor  i  nieśmiertelność  życie  wieczny
Rz 2:7 G3588 G2596 G3303 G5281 G0018 G2041 G2212 G1391 G5092 G2532 G0861 G2222 G0166
Rz 2:8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴ καὶ θυμός                            
Rz 2:8 toi=s de\ e)X e)riTei/as kai\ a)peiTou=si tE=| a)lETei/a| peiTome/nois de\ tE=| a)diki/a|, o)rgE\ kai\ Tumo/s
Rz 2:8 tois de eX eriTeias kai apeiTusi tE alETeia peiTomenois de tE adikia, orgE kai Tymos
Rz 2:8 ra----dpm- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- v--papdpm- ra----dsf- n-----dsf- v--pppdpm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsf- c--------- n-----nsm-
Rz 2:8 G3588 G1161 G1537 G2052 G2532 G0544 G3588 G0225 G3982 G1161 G3588 G0093 G3709 G2532 G2372
Rz 2:8 tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie.
Rz 2:8
Rz 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:8
Rz 2:8  i  że  trwać  trwać  i  nie  nie  słuchać  słuchać  prawda  ale  pobłażać  kłamstwo  wściekłość  i  gniew
Rz 2:8 G1161 G3588 G1537 G2052 G2532 G0544 G3303 G0544 G3303 G0225 G1161 G3982 G0093 G2372 G2532 G3709
Rz 2:9 θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν, Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος·                          
Rz 2:9 Tli=PSis kai\ stenoCHOri/a e)pi\ pa=san PSuCHE\n a)nTrO/pou tou= katergaDZome/nou to\ kako/n, *)ioudai/ou te prO=ton kai\ *(/ellEnos:
Rz 2:9 TliPSis kai stenoCHOria epi pasan PSyCHEn anTrOpu tu katergaDZomenu to kakon, iudaiu te prOton kai hellEnos:
Rz 2:9 n-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- a-----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----gsm- v--pmpgsm- ra----asn- a-----asn- a-----gsm- c--------- a-----asn- c--------- n-----gsm-
Rz 2:9 G2347 G2532 G4730 G1909 G3956 G5590 G0444 G3588 G2716 G3588 G2556 G2453 G5037 G4412 G2532 G1672
Rz 2:9 Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka.
Rz 2:9
Rz 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:9
Rz 2:9  Smutek  i  szczelność  wszystko  dusza  Prawa  podejmowania  zło  pierwszy  Judea  następnie  i  Gentile
Rz 2:9 G2347 G2532 G4730 G3956 G5590 G0444 G2716 G2556 G4412 G2453 G5037 G2532 G1672
Rz 2:10 δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·                          
Rz 2:10 do/Xa de\ kai\ timE\ kai\ ei)rE/nE panti\ tO=| e)rgaDZome/nO| to\ a)gaTo/n, *)ioudai/O| te prO=ton kai\ *(/ellEni:
Rz 2:10 doXa de kai timE kai eirEnE panti tO ergaDZomenO to agaTon, iudaiO te prOton kai hellEni:
Rz 2:10 n-----nsf- c--------- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- a-----dsm- ra----dsm- v--pmpdsm- ra----asn- a-----asn- a-----dsm- c--------- a-----asn- c--------- n-----dsm-
Rz 2:10 G1391 G1161 G2532 G5092 G2532 G1515 G3956 G3588 G2038 G3588 G0018 G2453 G5037 G4412 G2532 G1672
Rz 2:10 Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem Greka.
Rz 2:10
Rz 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:10
Rz 2:10  Naprzeciwko  Naprzeciwko  chwała  honor  i  świat  każdy  sprawca  dobry  pierwszy  Judea  następnie  i  Gentile
Rz 2:10 G1161 G2532 G1391 G5092 G2532 G1515 G3956 G2038 G0018 G4412 G2453 G5037 G2532 G1672
Rz 2:11 οὐ γάρ ἐστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ.                                            
Rz 2:11 ou) ga/r e)stin prosOpolEmPSi/a para\ tO=| TeO=|.
Rz 2:11 u gar estin prosOpolEmPSia para tO TeO.
Rz 2:11 d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 2:11 G3756 G1063 G2076 G4382 G3844 G3588 G2316
Rz 2:11 Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.
Rz 2:11
Rz 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:11
Rz 2:11  Dla  nie  nie  stronniczość  w  Bóg
Rz 2:11 G1063 G2076 G3756 G4382 G3844 G2316
Rz 2:12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται·                            
Rz 2:12 o(/soi ga\r a)no/mOs E(/marton, a)no/mOs kai\ a)polou=ntai: kai\ o(/soi e)n no/mO| E(/marton, dia\ no/mou kriTE/sontai:
Rz 2:12 hosoi gar anomOs hEmarton, anomOs kai apoluntai: kai hosoi en nomO hEmarton, dia nomu kriTEsontai:
Rz 2:12 rr----npm- c--------- d--------- v-3aai-p-- d--------- d--------- v-3fmi-p-- c--------- rr----npm- p--------- n-----dsm- v-3aai-p-- p--------- n-----gsm- v-3fpi-p--
Rz 2:12 G3745 G1063 G0460 G0264 G0460 G2532 G0622 G2532 G3745 G1722 G3551 G0264 G1223 G3551 G2919
Rz 2:12 Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni.
Rz 2:12
Rz 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:12
Rz 2:12  że  nie  Prawo  zgrzeszył  obecnie  Prawo  i  umierać  i  że  pod  prawo  zgrzeszył  na  prawo  uznaje się za
Rz 2:12 G3745 G0460 G0460 G0264 G0460 G0460 G2532 G0622 G2532 G3745 G1722 G3551 G0264 G1223 G3551 G2919
Rz 2:13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ [τῷ] θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται.                              
Rz 2:13 ou) ga\r oi( a)kroatai\ no/mou di/kaioi para\ [tO=|] TeO=|, a)ll' oi( poiEtai\ no/mou dikaiOTE/sontai.
Rz 2:13 u gar hoi akroatai nomu dikaioi para [tO] TeO, all' oi poiEtai nomu dikaiOTEsontai.
Rz 2:13 d--------- c--------- ra----npm- n-----npm- n-----gsm- a-----npm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----npm- n-----npm- n-----gsm- v-3fpi-p--
Rz 2:13 G3756 G1063 G3588 G0202 G3551 G1342 G3844 G3588 G2316 G0235 G3588 G4163 G3551 G1344
Rz 2:13 Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.
Rz 2:13
Rz 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:13
Rz 2:13  że  nie  publiczność  Prawo  sprawiedliwy  przed  Bóg  ale  wykonawców  Prawo  uzasadnione  będzie
Rz 2:13 G1063 G3756 G0202 G3551 G1342 G3844 G2316 G0235 G4163 G3551 G1344 G1344
Rz 2:14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος·                    
Rz 2:14 o(/tan ga\r e)/TnE ta\ mE\ no/mon e)/CHonta fu/sei ta\ tou= no/mou poiO=sin, ou(=toi no/mon mE\ e)/CHontes e(autoi=s ei)sin no/mos:
Rz 2:14 hotan gar eTnE ta mE nomon eCHonta fysei ta tu nomu poiOsin, hutoi nomon mE eCHontes heautois eisin nomos:
Rz 2:14 c--------- c--------- n-----npn- ra----npn- d--------- n-----asm- v--papnpn- n-----dsf- ra----apn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pas-p-- rd----npm- n-----asm- d--------- v--papnpm- rp----dpm- v-3pai-p-- n-----nsm-
Rz 2:14 G3752 G1063 G1484 G3588 G3361 G3551 G2192 G5449 G3588 G3588 G3551 G4160 G3778 G3551 G3361 G2192 G1438 G1526 G3551
Rz 2:14 Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem.
Rz 2:14
Rz 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:14
Rz 2:14  dla  kiedy  narodów  nie  mieć  Prawo  charakter  uzasadnionych  zrobić  nie  o  Prawo  one  się  się  prawo
Rz 2:14 G1063 G3752 G1484 G3361 G2192 G3551 G5449 G3551 G4160 G3361 G2192 G3551 G3778 G1438 G1438 G3551
Rz 2:15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων,          
Rz 2:15 oi(/tines e)ndei/knuntai to\ e)/rgon tou= no/mou grapto\n e)n tai=s kardi/ais au)tO=n, summarturou/sEs au)tO=n tE=s suneidE/seOs kai\ metaXu\ a)llE/lOn tO=n logismO=n katEgorou/ntOn E)\ kai\ a)pologoume/nOn,
Rz 2:15 hoitines endeiknyntai to ergon tu nomu grapton en tais kardiais autOn, symmartyrusEs autOn tEs syneidEseOs kai metaXy allElOn tOn logismOn katEgoruntOn E kai apologumenOn,
Rz 2:15 rr----npm- v-3pmi-p-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- a-----asn- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- v--papgsf- rp----gpm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- rp----gpm- ra----gpm- n-----gpm- v--papgpm- c--------- d--------- v--pmpgpm-
Rz 2:15 G3748 G1731 G3588 G2041 G3588 G3551 G1123 G1722 G3588 G2588 G0846 G4828 G0846 G3588 G4893 G2532 G3342 G0240 G3588 G3053 G2723 G2228 G2532 G0626
Rz 2:15 Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające.
Rz 2:15
Rz 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:15
Rz 2:15  one  show  sprawa  Prawo  ich  napisany  w  serca  Wystawy  sumienie  ich  i  myśl  ich  oskarżając  że  że  uzasadniać  uzasadniać  jeden  inny
Rz 2:15 G3748 G1731 G2041 G3551 G0846 G1123 G1722 G2588 G4828 G4893 G0846 G2532 G3053 G3588 G2723 G2228 G2532 G0626 G3342 G0240 G0240
Rz 2:16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ.                        
Rz 2:16 e)n E(me/ra| o(/te kri/nei o( Teo\s ta\ krupta\ tO=n a)nTrO/pOn kata\ to\ eu)agge/lio/n mou dia\ *CHristou= *)iEsou=.
Rz 2:16 en hEmera hote krinei ho Teos ta krypta tOn anTrOpOn kata to euaNgelion mu dia CHristu iEsu.
Rz 2:16 p--------- n-----dsf- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----apn- a-----apn- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- p--------- n-----gsm- n-----gsm-
Rz 2:16 G1722 G2250 G3753 G2919 G3588 G2316 G3588 G2927 G3588 G0444 G2596 G3588 G2098 G3450 G1223 G5547 G2424
Rz 2:16 [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii.
Rz 2:16
Rz 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:16
Rz 2:16  w  dzień  kiedy  na  ewangelia  Ja  Bóg  będzie  sędzia  tajny  mężczyzn  przez  Jezus  Chrystus
Rz 2:16 G1722 G2250 G3753 G2596 G2098 G3450 G2316 G2919 G2919 G2927 G0444 G1223 G2424 G5547
Rz 2:17 Εἰ δὲ σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ                                  
Rz 2:17 *ei) de\ su\ *)ioudai=os e)ponoma/DZE| kai\ e)panapau/E| no/mO| kai\ kauCHa=sai e)n TeO=|
Rz 2:17 ei de sy iudaios eponomaDZE kai epanapauE nomO kai kauCHasai en TeO
Rz 2:17 c--------- c--------- rp----ns-- a-----nsm- v-2pmi-s-- c--------- v-2pmi-s-- n-----dsm- c--------- v-2pmi-s-- p--------- n-----dsm-
Rz 2:17 G1487 G1161 G4771 G2453 G2028 G2532 G1879 G3551 G2532 G2744 G1722 G2316
Rz 2:17 Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na Prawo, chlubisz się Bogiem,
Rz 2:17
Rz 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:17
Rz 2:17  Tutaj  ty, wy  o nazwie  Żyd  i  restest  się  prawo  i  pochwalić  Bóg  Bóg
Rz 2:17 G2396 G4771 G2028 G2453 G2532 G1879 G1879 G3551 G2532 G2744 G1722 G2316
Rz 2:18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα κατηχούμενος ἐκ τοῦ νόμου,                                  
Rz 2:18 kai\ ginO/skeis to\ Te/lEma kai\ dokima/DZeis ta\ diafe/ronta katECHou/menos e)k tou= no/mou,
Rz 2:18 kai ginOskeis to TelEma kai dokimaDZeis ta diaferonta katECHumenos ek tu nomu,
Rz 2:18 c--------- v-2pai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-2pai-s-- ra----apn- v--papapn- v--pppnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 2:18 G2532 G1097 G3588 G2307 G2532 G1381 G3588 G1308 G2727 G1537 G3588 G3551
Rz 2:18 pouczony Prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać co lepsze,
Rz 2:18
Rz 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:18
Rz 2:18  i  wiedzieć  będzie  Jego  i  Rozumiesz  najlepsze  uczyć się  z  Prawo
Rz 2:18 G2532 G1097 G2307 G3588 G2532 G1381 G1308 G2727 G1537 G3551
Rz 2:19 πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει,                                      
Rz 2:19 pe/poiTa/s te seauto\n o(dEgo\n ei)=nai tuflO=n, fO=s tO=n e)n sko/tei,
Rz 2:19 pepoiTas te seauton hodEgon einai tyflOn, fOs tOn en skotei,
Rz 2:19 v-2xai-s-- c--------- rp----asm- n-----asm- v--pan---- a-----gpm- n-----asn- ra----gpm- p--------- n-----dsn-
Rz 2:19 G3982 G5037 G4572 G3595 G1511 G5185 G5457 G3588 G1722 G4655
Rz 2:19 a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności,
Rz 2:19
Rz 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:19
Rz 2:19  i  na pewno  się  ty, wy  przewodnik  Ślepy  światło  są  w  ciemność
Rz 2:19 G5037 G3982 G4572 G1511 G3595 G5185 G5457 G3588 G1722 G4655
Rz 2:20 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ                            
Rz 2:20 paideutE\n a)fro/nOn, dida/skalon nEpi/On, e)/CHonta tE\n mo/rfOsin tE=s gnO/seOs kai\ tE=s a)lETei/as e)n tO=| no/mO|
Rz 2:20 paideutEn afronOn, didaskalon nEpiOn, eCHonta tEn morfOsin tEs gnOseOs kai tEs alETeias en tO nomO
Rz 2:20 n-----asm- a-----gpm- n-----asm- a-----gpm- v--papasm- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 2:20 G3810 G0878 G1320 G3516 G2192 G3588 G3446 G3588 G1108 G2532 G3588 G0225 G1722 G3588 G3551
Rz 2:20 wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w Prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy...
Rz 2:20
Rz 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:20
Rz 2:20  mentor  nieświadomy  nauczyciel  niemowlęta  o  w  Prawo  próba  Odniesienie  i  Prawda
Rz 2:20 G3810 G0878 G1320 G3516 G2192 G1722 G3551 G3446 G1108 G2532 G0225
Rz 2:21 οὖν διδάσκων ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις;                                  
Rz 2:21 o( ou)=n dida/skOn e(/teron seauto\n ou) dida/skeis; o( kEru/ssOn mE\ kle/ptein kle/pteis;
Rz 2:21 ho un didaskOn heteron seauton u didaskeis; ho kEryssOn mE kleptein klepteis;
Rz 2:21 ra----vsm- c--------- v--papvsm- a-----asm- rp----asm- d--------- v-2pai-s-- ra----vsm- v--papvsm- d--------- v--pan---- v-2pai-s--
Rz 2:21 G3588 G3767 G1321 G2087 G4572 G3756 G1321 G3588 G2784 G3361 G2813 G2813
Rz 2:21 Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz.
Rz 2:21
Rz 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:21
Rz 2:21  jako  ty, wy  nauczanie  inny  nie  uczyć  się  bardzo
Rz 2:21 G3767 G3588 G1321 G2087 G3756 G1321 G4572 G4572
Rz 2:22 λέγων μὴ μοιχεύειν μοιχεύεις; βδελυσσόμενος τὰ εἴδωλα ἱεροσυλεῖς;                                      
Rz 2:22 o( le/gOn mE\ moiCHeu/ein moiCHeu/eis; o( bdelusso/menos ta\ ei)/dOla i(erosulei=s;
Rz 2:22 ho legOn mE moiCHeuein moiCHeueis; ho bdelyssomenos ta eidOla hierosyleis;
Rz 2:22 ra----vsm- v--papvsm- d--------- v--pan---- v-2pai-s-- ra----vsm- v--pmpvsm- ra----apn- n-----apn- v-2pai-s--
Rz 2:22 G3588 G3004 G3361 G3431 G3431 G3588 G0948 G3588 G1497 G2416
Rz 2:22 Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynie?
Rz 2:22
Rz 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:22
Rz 2:22  Kaznodziejstwo  nie  ukraść  kradzież  mówi  nie  cudzołóstwo  cudzołóstwo  gardził  Idols  świętokradztwo
Rz 2:22 G2784 G3361 G2813 G2813 G3004 G3361 G3431 G3431 G0948 G1497 G2416
Rz 2:23 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν ἀτιμάζεις;                                  
Rz 2:23 o(\s e)n no/mO| kauCHa=sai, dia\ tE=s paraba/seOs tou= no/mou to\n Teo\n a)tima/DZeis;
Rz 2:23 hos en nomO kauCHasai, dia tEs parabaseOs tu nomu ton Teon atimaDZeis;
Rz 2:23 rr----nsm- p--------- n-----dsm- v-2pmi-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----asm- n-----asm- v-2pai-s--
Rz 2:23 G3739 G1722 G3551 G2744 G1223 G3588 G3847 G3588 G3551 G3588 G2316 G0818
Rz 2:23 Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.
Rz 2:23
Rz 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:23
Rz 2:23  Pochwal się  prawo  prawo  i  przestępstwo  Prawo  hańba  Bóg
Rz 2:23 G2744 G1722 G3551 G1223 G3847 G3551 G0818 G2316
Rz 2:24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾿ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται.                                
Rz 2:24 to\ ga\r o)/noma tou= Teou= di' u(ma=s blasfEmei=tai e)n toi=s e)/Tnesin, kaTO\s ge/graptai.
Rz 2:24 to gar onoma tu Teu di' ymas blasfEmeitai en tois eTnesin, kaTOs gegraptai.
Rz 2:24 ra----nsn- c--------- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----ap-- v-3ppi-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- v-3xpi-s--
Rz 2:24 G3588 G1063 G3686 G3588 G2316 G1223 G5209 G0987 G1722 G3588 G1484 G2531 G1125
Rz 2:24 Z waszej to bowiem przyczyny - zgodnie z tym, jest napisane - poganie bluźnią imieniu Boga.
Rz 2:24
Rz 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:24
Rz 2:24  Dla  dla  ty, wy  jako  napisany  nazwa  Bóg  bluźnili  w  Pogan
Rz 2:24 G1063 G1223 G5209 G2531 G1125 G3686 G2316 G0987 G1722 G1484
Rz 2:25 περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν.                        
Rz 2:25 peritomE\ me\n ga\r O)felei= e)a\n no/mon pra/ssE|s: e)a\n de\ paraba/tEs no/mou E)=|s, E( peritomE/ sou a)krobusti/a ge/gonen.
Rz 2:25 peritomE men gar Ofelei ean nomon prassEs: ean de parabatEs nomu Es, hE peritomE su akrobystia gegonen.
Rz 2:25 n-----nsf- c--------- c--------- v-3pai-s-- c--------- n-----asm- v-2pas-s-- c--------- c--------- n-----nsm- n-----gsm- v-2pas-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- n-----nsf- v-3xai-s--
Rz 2:25 G4061 G3303 G1063 G5623 G1437 G3551 G4238 G1437 G1161 G3848 G3551 G1510 G3588 G4061 G4675 G0203 G1096
Rz 2:25 Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany.
Rz 2:25
Rz 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:25
Rz 2:25  Obrzezanie  przydatny  jeśli  śpiewać  prawo  i  jeśli  ty, wy  przestępca  Prawo  obrzezanie  twój  był  nieobrzezania
Rz 2:25 G4061 G5623 G1437 G4238 G3551 G1161 G1437 G5600 G3848 G3551 G4061 G4675 G1096 G0203
Rz 2:26 ἐὰν οὖν ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται;                          
Rz 2:26 e)a\n ou)=n E( a)krobusti/a ta\ dikaiO/mata tou= no/mou fula/ssE|, ou)CH E( a)krobusti/a au)tou= ei)s peritomE\n logisTE/setai;
Rz 2:26 ean un hE akrobystia ta dikaiOmata tu nomu fylassE, uCH hE akrobystia autu eis peritomEn logisTEsetai;
Rz 2:26 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pas-s-- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- p--------- n-----asf- v-3fpi-s--
Rz 2:26 G1437 G3767 G3588 G0203 G3588 G1345 G3588 G3551 G5442 G3756 G3588 G0203 G0846 G1519 G4061 G3049
Rz 2:26 Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem?
Rz 2:26
Rz 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:26
Rz 2:26  Tak  jeśli  nieobrzezany  zgodności  zamówienie  Prawo  jego  nieobrzezania  nie  liczyć  w  obrzezanie
Rz 2:26 G3767 G1437 G0203 G5442 G1345 G3551 G0846 G0203 G3780 G3049 G1519 G4061
Rz 2:27 καὶ κρινεῖ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου.                        
Rz 2:27 kai\ krinei= E( e)k fu/seOs a)krobusti/a to\n no/mon telou=sa se\ to\n dia\ gra/mmatos kai\ peritomE=s paraba/tEn no/mou.
Rz 2:27 kai krinei hE ek fyseOs akrobystia ton nomon telusa se ton dia grammatos kai peritomEs parabatEn nomu.
Rz 2:27 c--------- v-3fai-s-- ra----nsf- p--------- n-----gsf- n-----nsf- ra----asm- n-----asm- v--papnsf- rp----as-- ra----asm- p--------- n-----gsn- c--------- n-----gsf- n-----asm- n-----gsm-
Rz 2:27 G2532 G2919 G3588 G1537 G5449 G0203 G3588 G3551 G5055 G4571 G3588 G1223 G1121 G2532 G4061 G3848 G3551
Rz 2:27 I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo.
Rz 2:27
Rz 2:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:27
Rz 2:27  I  nieobrzezany  na  charakter  Oficer  prawo  sędzia  ty, wy  przestępca  Prawo  w  Pismo  i  obrzezanie
Rz 2:27 G2532 G0203 G1537 G5449 G5055 G3551 G2919 G4571 G3848 G3551 G1223 G1121 G2532 G4061
Rz 2:28 οὐ γὰρ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή·                          
Rz 2:28 ou) ga\r o( e)n tO=| fanerO=| *)ioudai=o/s e)stin, ou)de\ E( e)n tO=| fanerO=| e)n sarki\ peritomE/:
Rz 2:28 u gar ho en tO fanerO iudaios estin, ude hE en tO fanerO en sarki peritomE:
Rz 2:28 d--------- c--------- ra----nsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- p--------- ra----dsn- a-----dsn- p--------- n-----dsf- n-----nsf-
Rz 2:28 G3756 G1063 G3588 G1722 G3588 G5318 G2453 G2076 G3761 G3588 G1722 G3588 G5318 G1722 G4561 G4061
Rz 2:28 Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele,
Rz 2:28
Rz 2:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:28
Rz 2:28  Dla  nie  że  Żyd  kto  na  wygląd  i  nie  obrzezanie  który  zewnętrznie  zewnętrznie  w  ciało
Rz 2:28 G1063 G3756 G2076 G2453 G3588 G1722 G5318 G3761 G3761 G4061 G3588 G1722 G5318 G1722 G4561
Rz 2:29 ἀλλ᾿ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι οὐ γράμματι, οὗ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ θεοῦ.            
Rz 2:29 a)ll' o( e)n tO=| kruptO=| *)ioudai=os, kai\ peritomE\ kardi/as e)n pneu/mati ou) gra/mmati, ou(= o( e)/painos ou)k e)X a)nTrO/pOn a)ll' e)k tou= Teou=.
Rz 2:29 all' o en tO kryptO iudaios, kai peritomE kardias en pneumati u grammati, hu ho epainos uk eX anTrOpOn all' ek tu Teu.
Rz 2:29 c--------- ra----nsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- a-----nsm- c--------- n-----nsf- n-----gsf- p--------- n-----dsn- d--------- n-----dsn- rr----gsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- p--------- n-----gpm- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 2:29 G0235 G3588 G1722 G3588 G2927 G2453 G2532 G4061 G2588 G1722 G4151 G3756 G1121 G3739 G3588 G1868 G3756 G1537 G0444 G0235 G1537 G3588 G2316
Rz 2:29 ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.
Rz 2:29
Rz 2:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 2:29
Rz 2:29  ale  Żyd  kto  wewnętrznie  wewnętrznie  i  obrzezanie  serce  na  duch  nie  list  go  chwalić  nie  z  osoby  ale  z  Bóg
Rz 2:29 G0235 G2453 G3588 G1722 G2927 G2532 G4061 G2588 G1722 G4151 G3756 G1121 G3739 G1868 G3756 G1537 G0444 G0235 G1537 G2316
Copyright by Cezary Podolski