Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz8      do_str_głównej      do_Rz10      
Rz 9:1 Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ,                                            
Rz 9:1 *)alE/Teian le/gO e)n *CHristO=|, ou) PSeu/domai, summarturou/sEs moi tE=s suneidE/seO/s mou e)n pneu/mati a(gi/O|,
Rz 9:1 alETeian legO en CHristO, u PSeudomai, symmartyrusEs moi tEs syneidEseOs mu en pneumati hagiO,
Rz 9:1 n-----asf- v-1pai-s-- p--------- n-----dsm- d--------- v-1pmi-s-- v--papgsf- rp----ds-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
Rz 9:1 G0225 G3004 G1722 G5547 G3756 G5574 G4828 G3427 G3588 G4893 G3450 G1722 G4151 G0040
Rz 9:1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym,
Rz 9:1
Rz 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:1
Rz 9:1  Prawda  powiedzieć  w  Chrystus  nie  kłamstwo  Wystawy  mnie  sumienie  mój  w  Duch  Święty
Rz 9:1 G0225 G3004 G1722 G5547 G3756 G5574 G4828 G3427 G4893 G3450 G1722 G4151 G0040
Rz 9:2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου.                                                  
Rz 9:2 o(/ti lu/pE moi/ e)stin mega/lE kai\ a)dia/leiptos o)du/nE tE=| kardi/a| mou.
Rz 9:2 hoti lypE moi estin megalE kai adialeiptos odynE tE kardia mu.
Rz 9:2 d--------- n-----nsf- rp----ds-- v-3pai-s-- a-----nsf- c--------- a-----nsf- n-----nsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs--
Rz 9:2 G3754 G3077 G3427 G2076 G3173 G2532 G0088 G3601 G3588 G2588 G3450
Rz 9:2 że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Rz 9:2
Rz 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:2
Rz 9:2  że  wielki  mnie  smutek  i  ciągłe  męka  serce  Ja
Rz 9:2 G3754 G3173 G3427 G3077 G2532 G0088 G3601 G2588 G3450
Rz 9:3 ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,                                    
Rz 9:3 Eu)CHo/mEn ga\r a)na/Tema ei)=nai au)to\s e)gO\ a)po\ tou= *CHristou= u(pe\r tO=n a)delfO=n mou tO=n suggenO=n mou kata\ sa/rka,
Rz 9:3 EuCHomEn gar anaTema einai autos egO apo tu CHristu hyper tOn adelfOn mu tOn syNgenOn mu kata sarka,
Rz 9:3 v-1imi-s-- c--------- n-----nsn- v--pan---- rp----nsm- rp----ns-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs-- ra----gpm- a-----gpm- rp----gs-- p--------- n-----asf-
Rz 9:3 G2172 G1063 G0331 G1511 G0846 G1473 G0575 G3588 G5547 G5228 G3588 G0080 G3450 G3588 G4773 G3450 G2596 G4561
Rz 9:3 Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami.
Rz 9:3
Rz 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:3
Rz 9:3  Ja  chciał  się  być  przeklęty  z  Chrystus  dla  bracia  mój  do domu  mnie  na  ciało
Rz 9:3 G1473 G2172 G0846 G1511 G0331 G0575 G5547 G5228 G0080 G3450 G4773 G3450 G2596 G4561
Rz 9:4 οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν υἱοθεσία καὶ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ νομοθεσία καὶ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι,                              
Rz 9:4 oi(/tine/s ei)sin *)israEli=tai, O(=n E( ui(oTesi/a kai\ E( do/Xa kai\ ai( diaTE=kai kai\ E( nomoTesi/a kai\ E( latrei/a kai\ ai( e)paggeli/ai,
Rz 9:4 hoitines eisin israElitai, hOn hE hyioTesia kai hE doXa kai hai diaTEkai kai hE nomoTesia kai hE latreia kai hai epaNgeliai,
Rz 9:4 rr----npm- v-3pai-p-- n-----npm- rr----gpm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----npf- n-----npf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----npf- n-----npf-
Rz 9:4 G3748 G1526 G2475 G3739 G3588 G5206 G2532 G3588 G1391 G2532 G3588 G1242 G2532 G3588 G3548 G2532 G3588 G2999 G2532 G3588 G1860
Rz 9:4 Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice.
Rz 9:4
Rz 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:4
Rz 9:4  że  jest  Izrael  który  przyjęcie  i  chwała  i  paktów  i  wydanie  i  kult  i  obietnica
Rz 9:4 G3748 G1526 G2475 G3739 G5206 G2532 G1391 G2532 G1242 G2532 G3548 G2532 G2999 G2532 G1860
Rz 9:5 ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα· ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.                              
Rz 9:5 O(=n oi( pate/res, kai\ e)X O(=n o( *CHristo\s to\ kata\ sa/rka: o( O)\n e)pi\ pa/ntOn Teo\s eu)logEto\s ei)s tou\s ai)O=nas, a)mE/n.
Rz 9:5 hOn hoi pateres, kai eX hOn ho CHristos to kata sarka: ho On epi pantOn Teos eulogEtos eis tus aiOnas, amEn.
Rz 9:5 rr----gpm- ra----npm- n-----npm- c--------- p--------- rr----gpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- p--------- n-----asf- ra----nsm- v--papnsm- p--------- a-----gpn- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- x---------
Rz 9:5 G3739 G3588 G3962 G2532 G1537 G3739 G3588 G5547 G3588 G2596 G4561 G3588 G5607 G1909 G3956 G2316 G2128 G1519 G3588 G0165 G0281
Rz 9:5 Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Rz 9:5
Rz 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:5
Rz 9:5  ich  ojców  i  z  ich  Chrystus  na  ciało  skończony  przez  wszystko  Bóg  błogosławiony  w  kiedykolwiek  amen
Rz 9:5 G3739 G3962 G2532 G1537 G3739 G5547 G2596 G4561 G5607 G1909 G3956 G2316 G2128 G1519 G0165 G0281
Rz 9:6 Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν λόγος τοῦ θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ·                                      
Rz 9:6 *ou)CH oi(=on de\ o(/ti e)kpe/ptOken o( lo/gos tou= Teou=. ou) ga\r pa/ntes oi( e)X *)israE/l, ou(=toi *)israE/l:
Rz 9:6 uCH hoion de hoti ekpeptOken ho logos tu Teu. u gar pantes hoi eX israEl, hutoi israEl:
Rz 9:6 d--------- rr----nsn- c--------- d--------- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- c--------- a-----npm- ra----npm- p--------- n-----gsm- rd----npm- n-----nsm-
Rz 9:6 G3756 G3634 G1161 G3754 G1601 G3588 G3056 G3588 G2316 G3756 G1063 G3956 G3588 G1537 G2474 G3778 G2474
Rz 9:6 Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem,
Rz 9:6
Rz 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:6
Rz 9:6  Ale  że  że  że  słowo  Bóg  nie  spełniony  dla  nie  wszystko  tych  Izrael  że  z  Izrael
Rz 9:6 G3756 G1161 G3634 G3754 G3056 G2316 G1601 G1601 G1063 G3756 G3956 G3588 G2474 G3778 G1537 G2474
Rz 9:7 οὐδ᾿ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾿, Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα.                                              
Rz 9:7 ou)d' o(/ti ei)si\n spe/rma *)abraa/m, pa/ntes te/kna, a)ll', *)en *)isaa\k klETE/setai/ soi spe/rma.
Rz 9:7 ud' oti eisin sperma abraam, pantes tekna, all', en isaak klETEsetai soi sperma.
Rz 9:7 c--------- c--------- v-3pai-p-- n-----nsn- n-----gsm- a-----npm- n-----npn- c--------- p--------- n-----dsm- v-3fpi-s-- rp----ds-- n-----nsn-
Rz 9:7 G3761 G3754 G1526 G4690 G0011 G3956 G5043 G0235 G1722 G2464 G2564 G4671 G4690
Rz 9:7 i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem Abrahama, stają się jego dziećmi, lecz w Izaaku uznane będzie twoje potomstwo,
Rz 9:7
Rz 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:7
Rz 9:7  i  nie  wszystko  dzieci  że  że  ziarno  jego  ale  w  Isaac  nazwać  ty, wy  ziarno
Rz 9:7 G3761 G3761 G3956 G5043 G1526 G3754 G4690 G0011 G0235 G1722 G2464 G2564 G4671 G4690
Rz 9:8 τοῦτ᾿ ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα·                                  
Rz 9:8 tou=t' e)/stin, ou) ta\ te/kna tE=s sarko\s tau=ta te/kna tou= Teou=, a)lla\ ta\ te/kna tE=s e)paggeli/as logi/DZetai ei)s spe/rma:
Rz 9:8 tut' estin, u ta tekna tEs sarkos tauta tekna tu Teu, alla ta tekna tEs epaNgelias logiDZetai eis sperma:
Rz 9:8 rd----nsn- v-3pai-s-- d--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rd----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- v-3ppi-s-- p--------- n-----asn-
Rz 9:8 G5124 G2076 G3756 G3588 G5043 G3588 G4561 G5023 G5043 G3588 G2316 G0235 G3588 G5043 G3588 G1860 G3049 G1519 G4690
Rz 9:8 to znaczy: nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.
Rz 9:8
Rz 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:8
Rz 9:8  Że  jest  nie  cielesny  dzieci  substancja  dzieci  Bóg  ale  dzieci  obietnica  uznane  dla  ziarno
Rz 9:8 G5123 G5123 G3756 G4561 G5043 G5023 G5043 G2316 G0235 G5043 G1860 G3049 G1519 G4690
Rz 9:9 ἐπαγγελίας γὰρ λόγος οὗτος, Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός.                                          
Rz 9:9 e)paggeli/as ga\r o( lo/gos ou(=tos, *kata\ to\n kairo\n tou=ton e)leu/somai kai\ e)/stai tE=| *sa/rra| ui(o/s.
Rz 9:9 epaNgelias gar ho logos hutos, kata ton kairon tuton eleusomai kai estai tE sarra hyios.
Rz 9:9 n-----gsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- v-1fmi-s-- c--------- v-3fmi-s-- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsm-
Rz 9:9 G1860 G1063 G3588 G3056 G3778 G2596 G3588 G2540 G5126 G2064 G2532 G2071 G3588 G4564 G5207
Rz 9:9 Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna.
Rz 9:9
Rz 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:9
Rz 9:9 A  słowo  obietnica  taki  w  to  czas  przyjść  i  Sarah  będzie  syn
Rz 9:9 G1063 G3056 G1860 G3778 G2596 G5126 G2540 G2064 G2532 G4564 G2071 G5207
Rz 9:10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν·                                            
Rz 9:10 ou) mo/non de/, a)lla\ kai\ *(rebe/kka e)X e(no\s koi/tEn e)/CHousa, *)isaa\k tou= patro\s E(mO=n:
Rz 9:10 u monon de, alla kai rebekka eX henos koitEn eCHusa, isaak tu patros hEmOn:
Rz 9:10 d--------- a-----asn- c--------- c--------- d--------- n-----nsf- p--------- a-----gsm- n-----asf- v--papnsf- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Rz 9:10 G3756 G3440 G1161 G0235 G2532 G4479 G1537 G1520 G2845 G2192 G2464 G3588 G3962 G2257
Rz 9:10 Ale nie tylko ona - bo także i Rebeka, która poczęła [pbliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem.
Rz 9:10
Rz 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:10
Rz 9:10  I  nie  jedno  ale  i  Rebecca  stworzone  stworzone  w  jedno  Isaac  ojciec  nasz
Rz 9:10 G1161 G3756 G3440 G0235 G2532 G4479 G2192 G2845 G1537 G1520 G2464 G3962 G2257
Rz 9:11 μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν φαῦλον, ἵνα κατ᾿ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ,                                      
Rz 9:11 mE/pO ga\r gennETe/ntOn mEde\ praXa/ntOn ti a)gaTo\n E)\ fau=lon, i(/na E( kat' e)klogE\n pro/Tesis tou= Teou= me/nE|,
Rz 9:11 mEpO gar gennETentOn mEde praXantOn ti agaTon E faulon, hina hE kat' eklogEn proTesis tu Teu menE,
Rz 9:11 d--------- c--------- v--appgpm- c--------- v--aapgpm- ri----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- c--------- ra----nsf- p--------- n-----asf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pas-s--
Rz 9:11 G3380 G1063 G1080 G3366 G4238 G5100 G0018 G2228 G5337 G2443 G3588 G2596 G1589 G4286 G3588 G2316 G3306
Rz 9:11 Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły - aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru,
Rz 9:11
Rz 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:11
Rz 9:11  Dla  więcej  nie  urodzony  i  nie  Sporządzono  nic  dobry  lub  zły  tak  własnych celów  Bóg  w  wybór  się
Rz 9:11 G1063 G3380 G3380 G1080 G3366 G3366 G4238 G5100 G0018 G2228 G2556 G2443 G4286 G2316 G2596 G1589 G3306
Rz 9:12 οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ καλοῦντος, ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι·                                          
Rz 9:12 ou)k e)X e)/rgOn a)ll' e)k tou= kalou=ntos, e)rre/TE au)tE=| o(/ti *(o mei/DZOn douleu/sei tO=| e)la/ssoni:
Rz 9:12 uk eX ergOn all' ek tu kaluntos, erreTE autE hoti ho meiDZOn duleusei tO elassoni:
Rz 9:12 d--------- p--------- n-----gpn- c--------- p--------- ra----gsm- v--papgsm- v-3api-s-- rp----dsf- c--------- ra----nsm- a-----nsmc v-3fai-s-- ra----dsm- a-----dsmc
Rz 9:12 G3756 G1537 G2041 G0235 G1537 G3588 G2564 G4483 G0846 G3754 G3588 G3187 G1398 G3588 G1640
Rz 9:12 zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego - powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu,
Rz 9:12
Rz 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:12
Rz 9:12  nie  z  Spraw  ale  z  Nazywa  powiedział  był  jej  więcej  będzie  w  niewola  mniejszy
Rz 9:12 G3756 G1537 G2041 G0235 G1537 G2564 G4483 G4483 G0846 G3187 G1398 G1398 G1398 G1640
Rz 9:13 καθὼς γέγραπται, Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα.                                                      
Rz 9:13 kaTO\s ge/graptai, *to\n *)iakO\b E)ga/pEsa, to\n de\ *)Esau= e)mi/sEsa.
Rz 9:13 kaTOs gegraptai, ton iakOb EgapEsa, ton de Esau emisEsa.
Rz 9:13 c--------- v-3xpi-s-- ra----asm- n-----asm- v-1aai-s-- ra----asm- c--------- n-----asm- v-1aai-s--
Rz 9:13 G2531 G1125 G3588 G2384 G0025 G3588 G1161 G2269 G3404
Rz 9:13 jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści.
Rz 9:13
Rz 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:13
Rz 9:13  jako  napisany  Jakuba  lubi  i  Ezaw  znienawidzony
Rz 9:13 G2531 G1125 G2384 G0025 G1161 G2269 G3404
Rz 9:14 Τί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ; μὴ γένοιτο·                                                    
Rz 9:14 *ti/ ou)=n e)rou=men; mE\ a)diki/a para\ tO=| TeO=|; mE\ ge/noito:
Rz 9:14 ti un erumen; mE adikia para tO TeO; mE genoito:
Rz 9:14 ri----asn- c--------- v-1fai-p-- x--------- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-3amo-s--
Rz 9:14 G5101 G3767 G2046 G3361 G0093 G3844 G3588 G2316 G3361 G1096
Rz 9:14 Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? żadną miarą!
Rz 9:14
Rz 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:14
Rz 9:14  Że  zaś  powiedzmy  Jest  źle  w  Bóg  Nie  Nie
Rz 9:14 G5101 G3767 G2046 G3361 G0093 G3844 G2316 G1096 G3361
Rz 9:15 τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει, Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.                                              
Rz 9:15 tO=| *mOu+sei= ga\r le/gei, *)eleE/sO o(\n a)\n e)leO=, kai\ oi)ktirE/sO o(\n a)\n oi)kti/rO.
Rz 9:15 tO mO+ysei gar legei, eleEsO hon an eleO, kai oiktirEsO hon an oiktirO.
Rz 9:15 ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3pai-s-- v-1fai-s-- rr----asm- x--------- v-1pas-s-- c--------- v-1fai-s-- rr----asm- x--------- v-1pas-s--
Rz 9:15 G3588 G3475 G1063 G3004 G1653 G3739 G0302 G1653 G2532 G3627 G3739 G0302 G3627
Rz 9:15 Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję.
Rz 9:15
Rz 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:15
Rz 9:15  Dla  mówi  Mojżesz  kogo  kogo  ułaskawienie  ułaskawienie  kogo  kogo  litość  pozazdrościć
Rz 9:15 G1063 G3004 G3475 G0302 G3739 G1653 G1653 G0302 G3739 G3627 G3627
Rz 9:16 ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.                                                
Rz 9:16 a)/ra ou)=n ou) tou= Te/lontos ou)de\ tou= tre/CHontos, a)lla\ tou= e)leO=ntos Teou=.
Rz 9:16 ara un u tu Telontos ude tu treCHontos, alla tu eleOntos Teu.
Rz 9:16 c--------- c--------- d--------- ra----gsm- v--papgsm- c--------- ra----gsm- v--papgsm- c--------- ra----gsm- v--papgsm- n-----gsm-
Rz 9:16 G0686 G3767 G3756 G3588 G2309 G3761 G3588 G5143 G0235 G3588 G1653 G2316
Rz 9:16 [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
Rz 9:16
Rz 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:16
Rz 9:16  Tak  Tak  nie  chce  nie  testamentów  ale  Bóg  miłosierny
Rz 9:16 G0686 G3767 G3756 G2309 G3761 G5143 G0235 G2316 G1653
Rz 9:17 λέγει γὰρ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.              
Rz 9:17 le/gei ga\r E( grafE\ tO=| *faraO\ o(/ti *ei)s au)to\ tou=to e)XE/geira/ se o(/pOs e)ndei/XOmai e)n soi\ tE\n du/nami/n mou, kai\ o(/pOs diaggelE=| to\ o)/noma/ mou e)n pa/sE| tE=| gE=|.
Rz 9:17 legei gar hE grafE tO faraO hoti eis auto tuto eXEgeira se hopOs endeiXOmai en soi tEn dynamin mu, kai hopOs diaNgelE to onoma mu en pasE tE gE.
Rz 9:17 v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- a-----asn- rd----asn- v-1aai-s-- rp----as-- c--------- v-1ams-s-- p--------- rp----ds-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
Rz 9:17 G3004 G1063 G3588 G1124 G3588 G5328 G3754 G1519 G0846 G5124 G1825 G4571 G3704 G1731 G1722 G4671 G3588 G1411 G3450 G2532 G3704 G1229 G3588 G3686 G3450 G1722 G3956 G3588 G1093
Rz 9:17 Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi.
Rz 9:17
Rz 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:17
Rz 9:17  Dla  Pisanie  mówi  Faraon  dla  dla  dodanie  bardzo  zestaw  ty, wy  że  show  przez  ciebie  siła  Mój  i  że  głosił  był  nazwa  Mój  na  wszystko  ziemia
Rz 9:17 G1063 G1124 G3004 G5328 G1519 G3754 G5124 G0846 G1825 G4571 G3704 G1731 G1722 G4671 G1411 G3450 G2532 G3704 G1229 G1229 G3686 G3450 G1722 G3956 G1093
Rz 9:18 ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει.                                                      
Rz 9:18 a)/ra ou)=n o(\n Te/lei e)leei=, o(\n de\ Te/lei sklEru/nei.
Rz 9:18 ara un hon Telei eleei, hon de Telei sklErynei.
Rz 9:18 c--------- c--------- rr----asm- v-3pai-s-- v-3pai-s-- rr----asm- c--------- v-3pai-s-- v-3pai-s--
Rz 9:18 G0686 G3767 G3739 G2309 G1653 G3739 G1161 G2309 G4645
Rz 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.
Rz 9:18
Rz 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:18
Rz 9:18  Tak  Tak  kogo  chce  przebacza  i  kogo  chce  twardnieje
Rz 9:18 G0686 G3767 G3739 G2309 G1653 G1161 G3739 G2309 G4645
Rz 9:19 Ἐρεῖς μοι οὖν, Τί [οὖν] ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν;                                              
Rz 9:19 *)erei=s moi ou)=n, *ti/ [ou)=n] e)/ti me/mfetai; tO=| ga\r boulE/mati au)tou= ti/s a)nTe/stEken;
Rz 9:19 ereis moi un, ti [un] eti memfetai; tO gar bulEmati autu tis anTestEken;
Rz 9:19 v-2fai-s-- rp----ds-- c--------- ri----asn- c--------- d--------- v-3pmi-s-- ra----dsn- c--------- n-----dsn- rp----gsm- ri----nsm- v-3xai-s--
Rz 9:19 G2046 G3427 G3767 G5101 G3767 G2089 G3201 G3588 G1063 G1013 G0846 G5101 G0436
Rz 9:19 Powiesz mi na to: Dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż bowiem woli Jego może się sprzeciwić?
Rz 9:19
Rz 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:19
Rz 9:19  powiedzieć  mnie  że  więcej  oskarża  Dla  kto  wytrzymać  będzie  Jego
Rz 9:19 G2046 G3427 G5101 G2089 G3201 G1063 G5101 G0436 G1013 G0846
Rz 9:20 ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί με ἐποίησας οὕτως;                                
Rz 9:20 O)= a)/nTrOpe, menou=nge su\ ti/s ei)= o( a)ntapokrino/menos tO=| TeO=|; mE\ e)rei= to\ pla/sma tO=| pla/santi, *ti/ me e)poi/Esas ou(/tOs;
Rz 9:20 O anTrOpe, menuNge sy tis ei ho antapokrinomenos tO TeO; mE erei to plasma tO plasanti, ti me epoiEsas hutOs;
Rz 9:20 i--------- n-----vsm- x--------- rp----ns-- ri----nsm- v-2pai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----dsm- n-----dsm- x--------- v-3fai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----dsm- v--aapdsm- ri----asn- rp----as-- v-2aai-s-- d---------
Rz 9:20 G5599 G0444 G3304 G4771 G5101 G1488 G3588 G0470 G3588 G2316 G3361 G2046 G3588 G4110 G3588 G4111 G5101 G3165 G4160 G3779
Rz 9:20 Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?
Rz 9:20
Rz 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:20
Rz 9:20 A  ty, wy  kto  człowiek  argumentować  Bóg  Produkt  powiedzieć  czy  po dokonaniu  dlaczego  mnie  tak  wykonane
Rz 9:20 G3304 G4771 G5101 G0444 G0470 G2316 G4110 G2046 G3361 G4111 G5101 G3165 G3779 G4160
Rz 9:21 οὐκ ἔχει ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, δὲ εἰς ἀτιμίαν;                            
Rz 9:21 E)\ ou)k e)/CHei e)Xousi/an o( kerameu\s tou= pElou= e)k tou= au)tou= fura/matos poiE=sai o(\ me\n ei)s timE\n skeu=os, o(\ de\ ei)s a)timi/an;
Rz 9:21 E uk eCHei eXusian ho kerameus tu pElu ek tu autu fyramatos poiEsai ho men eis timEn skeuos, ho de eis atimian;
Rz 9:21 c--------- x--------- v-3pai-s-- n-----asf- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v--aan---- rr----asn- c--------- p--------- n-----asf- n-----asn- rr----asn- c--------- p--------- n-----asf-
Rz 9:21 G2228 G3756 G2192 G1849 G3588 G2763 G3588 G4081 G1537 G3588 G0846 G5445 G4160 G3739 G3303 G1519 G5092 G4632 G3739 G1161 G1519 G0819
Rz 9:21 Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?
Rz 9:21
Rz 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:21
Rz 9:21  Nie  bezsilny  bezsilny  garncarz  glina  z  że  mieszanina  do  jeden  jeden  statek  dla  Cześć  i  inny  dla  Niski
Rz 9:21 G3756 G1849 G2192 G2763 G4081 G1537 G0846 G5445 G4160 G3303 G3739 G4632 G1519 G5092 G1161 G3739 G1519 G0819
Rz 9:22 εἰ δὲ θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν,                            
Rz 9:22 ei) de\ Te/lOn o( Teo\s e)ndei/XasTai tE\n o)rgE\n kai\ gnOri/sai to\ dunato\n au)tou= E)/negken e)n pollE=| makroTumi/a| skeu/E o)rgE=s katErtisme/na ei)s a)pO/leian,
Rz 9:22 ei de TelOn ho Teos endeiXasTai tEn orgEn kai gnOrisai to dynaton autu EneNken en pollE makroTymia skeuE orgEs katErtismena eis apOleian,
Rz 9:22 c--------- c--------- v--papnsm- ra----nsm- n-----nsm- v--amn---- ra----asf- n-----asf- c--------- v--aan---- ra----asn- a-----asn- rp----gsm- v-3aai-s-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- n-----apn- n-----gsf- v--xppapn- p--------- n-----asf-
Rz 9:22 G1487 G1161 G2309 G3588 G2316 G1731 G3588 G3709 G2532 G1107 G3588 G1415 G0846 G5342 G1722 G4183 G3115 G4632 G3709 G2675 G1519 G0684
Rz 9:22 Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia [zasługujące] na gniew, gotowe na zagładę,
Rz 9:22
Rz 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:22
Rz 9:22  zaś  jeśli  Bóg  Które chcą  show  gniew  i  oczywisty  moc  Ich  z  wielki  cierpliwość  oszczędził  statków  gniew  gotowy  do  Ruina
Rz 9:22 G1161 G1487 G2316 G2309 G1731 G3709 G2532 G1107 G1415 G0846 G1722 G4183 G3115 G5342 G4632 G3709 G2675 G1519 G0684
Rz 9:23 καὶ ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, προητοίμασεν εἰς δόξαν,                                          
Rz 9:23 kai\ i(/na gnOri/sE| to\n plou=ton tE=s do/XEs au)tou= e)pi\ skeu/E e)le/ous, a(\ proEtoi/masen ei)s do/Xan,
Rz 9:23 kai hina gnOrisE ton pluton tEs doXEs autu epi skeuE eleus, ha proEtoimasen eis doXan,
Rz 9:23 c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- n-----apn- n-----gsn- rr----apn- v-3aai-s-- p--------- n-----asf-
Rz 9:23 G2532 G2443 G1107 G3588 G4149 G3588 G1391 G0846 G1909 G4632 G1656 G3739 G4282 G1519 G1391
Rz 9:23 i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale,
Rz 9:23
Rz 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:23
Rz 9:23  tak  oczywisty  bogactwo  Sława  Jego  przez  statków  Miłosierdzie  że  przygotowany  do  chwała
Rz 9:23 G2443 G1107 G4149 G1391 G0846 G1909 G4632 G1656 G3739 G4282 G1519 G1391
Rz 9:24 οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν;                                                
Rz 9:24 ou(\s kai\ e)ka/lesen E(ma=s ou) mo/non e)X *)ioudai/On a)lla\ kai\ e)X e)TnO=n;
Rz 9:24 hus kai ekalesen hEmas u monon eX iudaiOn alla kai eX eTnOn;
Rz 9:24 rr----apm- d--------- v-3aai-s-- rp----ap-- d--------- a-----asn- p--------- a-----gpm- c--------- d--------- p--------- n-----gpn-
Rz 9:24 G3739 G2532 G2564 G2248 G3756 G3440 G1537 G2453 G0235 G2532 G1537 G1484
Rz 9:24 względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan ... ?
Rz 9:24
Rz 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:24
Rz 9:24  nas  który  o nazwie  nie  nie  tylko  z  Żydów  ale  i  z  Pogan
Rz 9:24 G2248 G3739 G2564 G3739 G3756 G3440 G1537 G2453 G0235 G2532 G1537 G1484
Rz 9:25 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην·                                    
Rz 9:25 O(s kai\ e)n tO=| *(OsEe\ le/gei, *kale/sO to\n ou) lao/n mou lao/n mou kai\ tE\n ou)k E)gapEme/nEn E)gapEme/nEn:
Rz 9:25 hOs kai en tO hOsEe legei, kalesO ton u laon mu laon mu kai tEn uk EgapEmenEn EgapEmenEn:
Rz 9:25 c--------- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- v-1fai-s-- ra----asm- d--------- n-----asm- rp----gs-- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----asf- d--------- v--xppasf- v--xppasf-
Rz 9:25 G5613 G2532 G1722 G3588 G5617 G3004 G2564 G3588 G3756 G2992 G3450 G2992 G3450 G2532 G3588 G3756 G0025 G0025
Rz 9:25 Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój - ludem moim, i "nie umiłowaną" - umiłowaną.
Rz 9:25
Rz 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:25
Rz 9:25  i  w  Ozeasza  mówi  nie  Mój  osoby  wezwie  Mój  Osoby  i  nie  kochanie  umiłowany
Rz 9:25 G2532 G1722 G5617 G3004 G3756 G3450 G2992 G2564 G3450 G2992 G2532 G3756 G0025 G0025
Rz 9:26 καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.                                      
Rz 9:26 kai\ e)/stai e)n tO=| to/pO| ou(= e)rre/TE au)toi=s, *ou) lao/s mou u(mei=s, e)kei= klETE/sontai ui(oi\ Teou= DZO=ntos.
Rz 9:26 kai estai en tO topO hu erreTE autois, u laos mu hymeis, ekei klETEsontai hyioi Teu DZOntos.
Rz 9:26 c--------- v-3fmi-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-3api-s-- rp----dpm- d--------- n-----nsm- rp----gs-- rp----np-- d--------- v-3fpi-p-- n-----npm- n-----gsm- v--papgsm-
Rz 9:26 G2532 G2071 G1722 G3588 G5117 G3739 G4483 G0846 G3756 G2992 G3450 G5210 G1563 G2564 G5207 G2316 G2198
Rz 9:26 I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego.
Rz 9:26
Rz 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:26
Rz 9:26  I  w  objętość  miejsce  gdzie  powiedział  ich  ty, wy  nie  Mój  osoby  tam  o nazwie  będzie  synów  Bóg  życie
Rz 9:26 G2532 G1722 G3588 G5117 G3757 G4483 G0846 G5210 G3756 G3450 G2992 G1563 G2564 G2564 G5207 G2316 G2198
Rz 9:27 Ἠσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται·                              
Rz 9:27 *)Esai/+as de\ kra/DZei u(pe\r tou= *)israE/l, *)ea\n E)=| o( a)riTmo\s tO=n ui(O=n *)israE\l O(s E( a)/mmos tE=s Tala/ssEs, to\ u(po/leimma sOTE/setai:
Rz 9:27 Esa+ias de kraDZei hyper tu israEl, ean E ho ariTmos tOn hyiOn israEl hOs hE ammos tEs TalassEs, to hypoleimma sOTEsetai:
Rz 9:27 n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3pas-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsn- n-----nsn- v-3fpi-s--
Rz 9:27 G2268 G1161 G2896 G5228 G3588 G2474 G1437 G5600 G3588 G0706 G3588 G5207 G2474 G5613 G3588 G0285 G3588 G2281 G3588 G2640 G4982
Rz 9:27 O Izraelu zaś głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona.
Rz 9:27
Rz 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:27
Rz 9:27 A  Izajasza  ogłasza  na  Izrael  chociaż  synów  Izrael  były  numer  jako  piasek  morski  saldo  zapisanych
Rz 9:27 G1161 G2268 G2896 G5228 G2474 G1437 G5207 G2474 G5600 G0706 G5613 G0285 G2281 G2640 G4982
Rz 9:28 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς.                                                    
Rz 9:28 lo/gon ga\r suntelO=n kai\ sunte/mnOn poiE/sei ku/rios e)pi\ tE=s gE=s.
Rz 9:28 logon gar syntelOn kai syntemnOn poiEsei kyrios epi tEs gEs.
Rz 9:28 n-----asm- c--------- v--papnsm- c--------- v--papnsm- v-3fai-s-- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 9:28 G3056 G1063 G4931 G2532 G4932 G4160 G2962 G1909 G3588 G1093
Rz 9:28 Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki.
Rz 9:28
Rz 9:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:28
Rz 9:28  dla  sprawa  ukończył  i  decyduje  na  prawda  sprawa  silny  zrobić  Władca  w  ziemia
Rz 9:28 G1063 G3056 G4931 G2532 G4932 G1722 G1343 G3056 G4932 G4160 G2962 G1909 G1093
Rz 9:29 καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαΐας, Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.                                
Rz 9:29 kai\ kaTO\s proei/rEken *)Esai/+as, *ei) mE\ ku/rios *sabaO\T e)gkate/lipen E(mi=n spe/rma, O(s *so/doma a)\n e)genE/TEmen kai\ O(s *go/morra a)\n O(moiO/TEmen.
Rz 9:29 kai kaTOs proeirEken Esa+ias, ei mE kyrios sabaOT eNkatelipen hEmin sperma, hOs sodoma an egenETEmen kai hOs gomorra an hOmoiOTEmen.
Rz 9:29 c--------- c--------- v-3xai-s-- n-----nsm- c--------- d--------- n-----nsm- n-----gpm- v-3aai-s-- rp----dp-- n-----asn- c--------- n-----npn- x--------- v-1api-p-- c--------- c--------- n-----nsf- x--------- v-1api-p--
Rz 9:29 G2532 G2531 G4280 G2268 G1487 G3361 G2962 G4519 G1459 G2254 G4690 G5613 G4670 G0302 G1096 G2532 G5613 G1116 G0302 G3666
Rz 9:29 Jak to też Izajasz przepowiedział: Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory.
Rz 9:29
Rz 9:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:29
Rz 9:29  I  jako  przewidywane  Izajasza  jeśli  Władca  Gospodarze  nie  lewo  nas  ziarno  zostać  by  jako  Sodom  i  były  by  podobny  Gomory
Rz 9:29 G2532 G2531 G4280 G2268 G1487 G2962 G4519 G3361 G1459 G2254 G4690 G1096 G0302 G5613 G4670 G2532 G3666 G0302 G5613 G1116
Rz 9:30 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως·                                        
Rz 9:30 *ti/ ou)=n e)rou=men; o(/ti e)/TnE ta\ mE\ diO/konta dikaiosu/nEn kate/laben dikaiosu/nEn, dikaiosu/nEn de\ tE\n e)k pi/steOs:
Rz 9:30 ti un erumen; hoti eTnE ta mE diOkonta dikaiosynEn katelaben dikaiosynEn, dikaiosynEn de tEn ek pisteOs:
Rz 9:30 ri----asn- c--------- v-1fai-p-- c--------- n-----npn- ra----npn- d--------- v--papnpn- n-----asf- v-3aai-s-- n-----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- p--------- n-----gsf-
Rz 9:30 G5101 G3767 G2046 G3754 G1484 G3588 G3361 G1377 G1343 G2638 G1343 G1343 G1161 G3588 G1537 G4102
Rz 9:30 Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary,
Rz 9:30
Rz 9:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:30
Rz 9:30  Że  zaś  powiedzmy  Narodów  nie  wniesiono  sprawiedliwość  otrzymane  sprawiedliwość  sprawiedliwość  z  Wiara
Rz 9:30 G5101 G3767 G2046 G1484 G3361 G1377 G1343 G2638 G1343 G1343 G1537 G4102
Rz 9:31 Ἰσραὴλ δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν.                                                      
Rz 9:31 *)israE\l de\ diO/kOn no/mon dikaiosu/nEs ei)s no/mon ou)k e)/fTasen.
Rz 9:31 israEl de diOkOn nomon dikaiosynEs eis nomon uk efTasen.
Rz 9:31 n-----nsm- c--------- v--papnsm- n-----asm- n-----gsf- p--------- n-----asm- d--------- v-3aai-s--
Rz 9:31 G2474 G1161 G1377 G3551 G1343 G1519 G3551 G3756 G5348
Rz 9:31 a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł.
Rz 9:31
Rz 9:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:31
Rz 9:31 A  Izrael  harcerz  Prawo  sprawiedliwość  nie  osiągnął  do  Prawo  sprawiedliwość
Rz 9:31 G1161 G2474 G1377 G3551 G1343 G3756 G5348 G1519 G3551 G1343
Rz 9:32 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾿ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,                                          
Rz 9:32 dia\ ti/; o(/ti ou)k e)k pi/steOs a)ll' O(s e)X e)/rgOn: prose/koPSan tO=| li/TO| tou= prosko/mmatos,
Rz 9:32 dia ti; hoti uk ek pisteOs all' Os eX ergOn: prosekoPSan tO liTO tu proskommatos,
Rz 9:32 p--------- ri----asn- c--------- d--------- p--------- n-----gsf- c--------- c--------- p--------- n-----gpn- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsn- n-----gsn-
Rz 9:32 G1223 G5101 G3754 G3756 G1537 G4102 G0235 G5613 G1537 G2041 G4350 G3588 G3037 G3588 G4348
Rz 9:32 Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to było możliwe - z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy,
Rz 9:32
Rz 9:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:32
Rz 9:32  Dlaczego  że  nie  w  Wiara  i  i  w  spraw  Prawo  Dla  Potknął  kamień  blok
Rz 9:32 G1302 G3754 G3756 G1537 G4102 G0235 G5613 G1537 G2041 G3551 G1063 G4350 G3037 G4348
Rz 9:33 καθὼς γέγραπται, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.                                    
Rz 9:33 kaTO\s ge/graptai, *)idou\ ti/TEmi e)n *siO\n li/Ton prosko/mmatos kai\ pe/tran skanda/lou, kai\ o( pisteu/On e)p' au)tO=| ou) kataisCHunTE/setai.
Rz 9:33 kaTOs gegraptai, idu tiTEmi en siOn liTon proskommatos kai petran skandalu, kai ho pisteuOn ep' autO u kataisCHynTEsetai.
Rz 9:33 c--------- v-3xpi-s-- x--------- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf- n-----asm- n-----gsn- c--------- n-----asf- n-----gsn- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dsm- d--------- v-3fpi-s--
Rz 9:33 G2531 G1125 G2400 G5087 G1722 G4622 G3037 G4348 G2532 G4073 G4625 G2532 G3588 G4100 G1909 G0846 G3756 G2617
Rz 9:33 jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony.
Rz 9:33
Rz 9:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 9:33
Rz 9:33  jako  napisany  tutaj  myśleć  w  Syjon  kamień  blok  i  kamień  pokusa  ale  każdy  wierny  w  To  nie  zawstydzony
Rz 9:33 G2531 G1125 G2400 G5087 G1722 G4622 G3037 G4348 G2532 G4073 G4625 G2532 G3956 G4100 G1909 G0846 G3756 G2617
Copyright by Cezary Podolski