Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_2Tm4      do_str_głównej      do_Tt2      
Tt 1:1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾿ εὐσέβειαν                      
Tt 1:1 *pau=los dou=los Teou=, a)po/stolos de\ *)iEsou= *CHristou= kata\ pi/stin e)klektO=n Teou= kai\ e)pi/gnOsin a)lETei/as tE=s kat' eu)se/beian
Tt 1:1 paulos dulos Teu, apostolos de iEsu CHristu kata pistin eklektOn Teu kai epignOsin alETeias tEs kat' eusebeian
Tt 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----nsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- a-----gpm- n-----gsm- c--------- n-----asf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----asf-
Tt 1:1 G3972 G1401 G2316 G0652 G1161 G2424 G5547 G2596 G4102 G1588 G2316 G2532 G1922 G0225 G3588 G2596 G2150
Tt 1:1 Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, [posłany do szerzenia] wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności,
Tt 1:1
Tt 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:1
Tt 1:1  Paul  niewolnik  Boski  Apostoł  zaś  Jezus  Chrystus  na  Wiara  Ulubione  Bóg  i  poznania  Prawda  do  pobożność
Tt 1:1 G3972 G1401 G2316 G0652 G1161 G2424 G5547 G2596 G4102 G1588 G2316 G2532 G1922 G0225 G2596 G2150
Tt 1:2 ἐπ᾿ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,                                
Tt 1:2 e)p' e)lpi/di DZOE=s ai)Oni/ou, E(\n e)pEggei/lato o( a)PSeudE\s Teo\s pro\ CHro/nOn ai)Oni/On,
Tt 1:2 ep' elpidi DZOEs aiOniu, hEn epENgeilato ho aPSeudEs Teos pro CHronOn aiOniOn,
Tt 1:2 p--------- n-----dsf- n-----gsf- a-----gsf- rr----asf- v-3ami-s-- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gpm- a-----gpm-
Tt 1:2 G1909 G1680 G2222 G0166 G3739 G1861 G3588 G0893 G2316 G4253 G5550 G0166
Tt 1:2 w nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg,
Tt 1:2
Tt 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:2
Tt 1:2  w  nadzieja  wieczny  Życie  który  obiecał  niezmienny  w  słowo  Bóg  przed  świecki  czasy
Tt 1:2 G1909 G1680 G0166 G2222 G3739 G1861 G0893 G0893 G0893 G2316 G4253 G0166 G5550
Tt 1:3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,                    
Tt 1:3 e)fane/rOsen de\ kairoi=s i)di/ois to\n lo/gon au)tou= e)n kEru/gmati o(\ e)pisteu/TEn e)gO\ kat' e)pitagE\n tou= sOtE=ros E(mO=n Teou=,
Tt 1:3 efanerOsen de kairois idiois ton logon autu en kErygmati ho episteuTEn egO kat' epitagEn tu sOtEros hEmOn Teu,
Tt 1:3 v-3aai-s-- c--------- n-----dpm- a-----dpm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- n-----dsn- rr----asn- v-1api-s-- rp----ns-- p--------- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
Tt 1:3 G5319 G1161 G2540 G2398 G3588 G3056 G0846 G1722 G2782 G3739 G4100 G1473 G2596 G2003 G3588 G4990 G2257 G2316
Tt 1:3 a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego -
Tt 1:3
Tt 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:3
Tt 1:3  i  ich  czas  ujawniły  Ich  słowo  w  kazanie  powierzone  powierzone  mnie  na  przykazanie  Zbawiciel  nasz  Bóg
Tt 1:3 G1161 G2398 G2540 G5319 G0846 G3056 G1722 G2782 G3739 G4100 G1473 G2596 G2003 G4990 G2257 G2316
Tt 1:4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.                    
Tt 1:4 *ti/tO| gnEsi/O| te/knO| kata\ koinE\n pi/stin: CHa/ris kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s kai\ *CHristou= *)iEsou= tou= sOtE=ros E(mO=n.
Tt 1:4 titO gnEsiO teknO kata koinEn pistin: CHaris kai eirEnE apo Teu patros kai CHristu iEsu tu sOtEros hEmOn.
Tt 1:4 n-----dsm- a-----dsn- n-----dsn- p--------- a-----asf- n-----asf- n-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Tt 1:4 G5103 G1103 G5043 G2596 G2839 G4102 G5485 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2532 G5547 G2424 G3588 G4990 G2257
Tt 1:4 do Tytusa, dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego!
Tt 1:4
Tt 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:4
Tt 1:4  Titus  prawdziwy  syn  na  ogólny  Wiara  łaska  miłosierdzie  świat  z  Bóg  Ojciec  i  Władca  Jezus  Chrystus  Zbawiciel  nasz
Tt 1:4 G5103 G1103 G5043 G2596 G2839 G4102 G5485 G1656 G1515 G0575 G2316 G3962 G2532 G2962 G2424 G5547 G4990 G2257
Tt 1:5 Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,                  
Tt 1:5 *tou/tou CHa/rin a)pe/lipo/n se e)n *krE/tE|, i(/na ta\ lei/ponta e)pidiorTO/sE| kai\ katastE/sE|s kata\ po/lin presbute/rous, O(s e)gO/ soi dietaXa/mEn,
Tt 1:5 tutu CHarin apelipon se en krEtE, hina ta leiponta epidiorTOsE kai katastEsEs kata polin presbyterus, hOs egO soi dietaXamEn,
Tt 1:5 rd----gsn- p--------- v-1aai-s-- rp----as-- p--------- n-----dsf- c--------- ra----apn- v--papapn- v-2ams-s-- c--------- v-2aas-s-- p--------- n-----asf- a-----apm- c--------- rp----ns-- rp----ds-- v-1ami-s--
Tt 1:5 G5127 G5484 G0620 G4571 G1722 G2914 G2443 G3588 G3007 G1930 G2532 G2525 G2596 G4172 G4245 G5613 G1473 G4671 G1299
Tt 1:5 W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać],
Tt 1:5
Tt 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:5
Tt 1:5  Dla  dodanie  lewo  ty, wy  w  Kreta  że  zakończone  niedokończony  i  zestaw  wszystko  miasta  kapłanów  jako  Ja  ty, wy  sortowane
Tt 1:5 G5484 G5127 G2641 G4571 G1722 G2914 G2443 G1930 G3007 G2532 G2525 G2596 G4172 G4245 G5613 G1473 G4671 G1299
Tt 1:6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα.                        
Tt 1:6 ei)/ ti/s e)stin a)ne/gklEtos, mia=s gunaiko\s a)nE/r, te/kna e)/CHOn pista/, mE\ e)n katEgori/a| a)sOti/as E)\ a)nupo/takta.
Tt 1:6 ei tis estin aneNklEtos, mias gynaikos anEr, tekna eCHOn pista, mE en katEgoria asOtias E anypotakta.
Tt 1:6 c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- a-----gsf- n-----gsf- n-----nsm- n-----apn- v--papnsm- a-----apn- d--------- p--------- n-----dsf- n-----gsf- c--------- a-----apn-
Tt 1:6 G1487 G5100 G2076 G0410 G3391 G1135 G0435 G5043 G2192 G4103 G3361 G1722 G2724 G0810 G2228 G0506
Tt 1:6 jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.
Tt 1:6
Tt 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:6
Tt 1:6  jeśli  kto  nienaganny  mąż  jeden  żona  Dzieci  ma  Wierny  nie  oskarżonych o zamieszki  oskarżonych o zamieszki  zamieszki  lub  bunt
Tt 1:6 G1487 G5100 G0410 G0435 G3391 G1135 G5043 G2192 G4103 G3361 G1722 G2724 G0810 G2228 G0506
Tt 1:7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,                  
Tt 1:7 dei= ga\r to\n e)pi/skopon a)ne/gklEton ei)=nai O(s Teou= oi)kono/mon, mE\ au)Ta/dE, mE\ o)rgi/lon, mE\ pa/roinon, mE\ plE/ktEn, mE\ ai)sCHrokerdE=,
Tt 1:7 dei gar ton episkopon aneNklEton einai hOs Teu oikonomon, mE auTadE, mE orgilon, mE paroinon, mE plEktEn, mE aisCHrokerdE,
Tt 1:7 v-3pai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- a-----asm- v--pan---- c--------- n-----gsm- n-----asm- d--------- a-----asm- d--------- a-----asm- d--------- a-----asm- d--------- n-----asm- d--------- a-----asm-
Tt 1:7 G1163 G1063 G3588 G1985 G0410 G1511 G5613 G2316 G3623 G3361 G0829 G3361 G3711 G3361 G3943 G3361 G4131 G3361 G0146
Tt 1:7 Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku,
Tt 1:7
Tt 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:7
Tt 1:7  Dla  biskup  musi  być  nienaganny  jako  Boski  steward  nie  śmiały  nie  wkrótce zły  nie  pijak  nie  biytsa  nie  forsa
Tt 1:7 G1063 G1985 G1163 G1511 G0410 G5613 G2316 G3623 G3361 G0829 G3361 G3711 G3361 G3943 G3361 G4131 G3361 G0146
Tt 1:8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,                                          
Tt 1:8 a)lla\ filo/Xenon, fila/gaTon, sO/frona, di/kaion, o(/sion, e)gkratE=,
Tt 1:8 alla filoXenon, filagaTon, sOfrona, dikaion, hosion, eNkratE,
Tt 1:8 c--------- a-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm- a-----asm-
Tt 1:8 G0235 G5382 G5358 G4998 G1342 G3741 G1468
Tt 1:8 lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym,
Tt 1:8
Tt 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:8
Tt 1:8  ale  obcych  kochający  dobry  dziewiczy  tylko  pobożny  wstrzemięźliwy
Tt 1:8 G0235 G5382 G5358 G5358 G4998 G1342 G3741 G1468
Tt 1:9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.              
Tt 1:9 a)nteCHo/menon tou= kata\ tE\n didaCHE\n pistou= lo/gou, i(/na dunato\s E)=| kai\ parakalei=n e)n tE=| didaskali/a| tE=| u(giainou/sE| kai\ tou\s a)ntile/gontas e)le/gCHein.
Tt 1:9 anteCHomenon tu kata tEn didaCHEn pistu logu, hina dynatos E kai parakalein en tE didaskalia tE hygiainusE kai tus antilegontas eleNCHein.
Tt 1:9 v--pmpasm- ra----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- a-----gsm- n-----gsm- c--------- a-----nsm- v-3pas-s-- c--------- v--pan---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- v--papdsf- c--------- ra----apm- v--papapm- v--pan----
Tt 1:9 G0472 G3588 G2596 G3588 G1322 G4103 G3056 G2443 G1415 G5600 G2532 G3870 G1722 G3588 G1319 G3588 G5198 G2532 G3588 G0483 G1651
Tt 1:9 przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.
Tt 1:9
Tt 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:9
Tt 1:9  Trzymajcie się mocno  prawdziwy  słowa  spółgłoska  z  nauczanie  że  był  silny  i  pouczać  w  dźwięk  nauczanie  i  sprzeciw  narazić
Tt 1:9 G0472 G4103 G3056 G2596 G2596 G1322 G2443 G5600 G1415 G2532 G3870 G1722 G5198 G1319 G2532 G0483 G1651
Tt 1:10 Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ [καὶ] ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,                              
Tt 1:10 *ei)si\n ga\r polloi\ [kai\] a)nupo/taktoi, mataiolo/goi kai\ frenapa/tai, ma/lista oi( e)k tE=s peritomE=s,
Tt 1:10 eisin gar polloi [kai] anypotaktoi, mataiologoi kai frenapatai, malista hoi ek tEs peritomEs,
Tt 1:10 v-3pai-p-- c--------- a-----npm- d--------- a-----npm- a-----npm- c--------- n-----npm- d--------- ra----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Tt 1:10 G1526 G1063 G4183 G2532 G0506 G3151 G2532 G5423 G3122 G3588 G1537 G3588 G4061
Tt 1:10 Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych:
Tt 1:10
Tt 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:10
Tt 1:10  Dla  jest  wiele  i  oporny  gadatliwych  i  cheaty  zwłaszcza  z  obrzezanie
Tt 1:10 G1063 G1526 G4183 G2532 G0506 G3151 G2532 G5423 G3122 G1537 G4061
Tt 1:11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν.                            
Tt 1:11 ou(\s dei= e)pistomi/DZein, oi(/tines o(/lous oi)/kous a)natre/pousin dida/skontes a(\ mE\ dei= ai)sCHrou= ke/rdous CHa/rin.
Tt 1:11 hus dei epistomiDZein, hoitines holus oikus anatrepusin didaskontes ha mE dei aisCHru kerdus CHarin.
Tt 1:11 rr----apm- v-3pai-s-- v--pan---- rr----npm- a-----apm- n-----apm- v-3pai-p-- v--papnpm- rr----apn- d--------- v-3pai-s-- a-----gsn- n-----gsn- p---------
Tt 1:11 G3739 G1163 G1993 G3748 G3650 G3624 G0396 G1321 G3739 G3361 G1163 G0150 G2771 G5484
Tt 1:11 trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku.
Tt 1:11
Tt 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:11
Tt 1:11  co  powinien  bariera  usta  one  zepsuty  całość  domy  nauczanie  co  nie  powinien  z  haniebny  chciwość
Tt 1:11 G3739 G1163 G1993 G1993 G3748 G0396 G3650 G3624 G1321 G3739 G3361 G1163 G5484 G0150 G2771
Tt 1:12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.                            
Tt 1:12 ei)=pe/n tis e)X au)tO=n, i)/dios au)tO=n profE/tEs, *krE=tes a)ei\ PSeu=stai, kaka\ TEri/a, gaste/res a)rgai/.
Tt 1:12 eipen tis eX autOn, idios autOn profEtEs, krEtes aei PSeustai, kaka TEria, gasteres argai.
Tt 1:12 v-3aai-s-- ri----nsm- p--------- rp----gpm- a-----nsm- rp----gpm- n-----nsm- n-----npm- d--------- n-----npm- a-----npn- n-----npn- n-----npf- a-----npf-
Tt 1:12 G2036 G5100 G1537 G0846 G2398 G0846 G4396 G2912 G0104 G5583 G2556 G2342 G1064 G0692
Tt 1:12 Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
Tt 1:12
Tt 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:12
Tt 1:12  Z  ich  zaś  się  jeden  poeta  powiedział  Kreteńczycy  zawsze  kłamcy  zło  Zwierząt  łono  leniwy
Tt 1:12 G1537 G0846 G0846 G2398 G5100 G4396 G2036 G2912 G0104 G5583 G2556 G2342 G1064 G0692
Tt 1:13 μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾿ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,                        
Tt 1:13 E( marturi/a au(/tE e)sti\n a)lETE/s. di' E(\n ai)ti/an e)/legCHe au)tou\s a)poto/mOs, i(/na u(giai/nOsin e)n tE=| pi/stei,
Tt 1:13 hE martyria hautE estin alETEs. di' En aitian eleNCHe autus apotomOs, hina hygiainOsin en tE pistei,
Tt 1:13 ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- v-3pai-s-- a-----nsf- p--------- rr----asf- n-----asf- v-2pad-s-- rp----apm- d--------- c--------- v-3pas-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Tt 1:13 G3588 G3141 G3778 G2076 G0227 G1223 G3739 G0156 G1651 G0846 G0664 G2443 G5198 G1722 G3588 G4102
Tt 1:13 Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karać ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze,
Tt 1:13
Tt 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:13
Tt 1:13  Świadectwo  to  słusznie  Na  to  powód  nagana  ich  dokładnie  tak  były  Opłata  w  Wiara
Tt 1:13 G3141 G3778 G0227 G1223 G3739 G0156 G1651 G0846 G0664 G2443 G5198 G5198 G1722 G4102
Tt 1:14 μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν.                                    
Tt 1:14 mE\ prose/CHontes *)ioudai+koi=s mu/Tois kai\ e)ntolai=s a)nTrO/pOn a)postrefome/nOn tE\n a)lE/Teian.
Tt 1:14 mE proseCHontes iuda+ikois myTois kai entolais anTrOpOn apostrefomenOn tEn alETeian.
Tt 1:14 d--------- v--papnpm- a-----dpm- n-----dpm- c--------- n-----dpf- n-----gpm- v--pppgpm- ra----asf- n-----asf-
Tt 1:14 G3361 G4337 G2451 G3454 G2532 G1785 G0444 G0654 G3588 G0225
Tt 1:14 nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy.
Tt 1:14
Tt 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:14
Tt 1:14  nie  słuchanie muzyki  Juda  bajki  i  przepisów  osoby  przeciwny  Prawda
Tt 1:14 G3361 G4337 G2451 G3454 G2532 G1785 G0444 G0654 G0225
Tt 1:15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ νοῦς καὶ συνείδησις.                
Tt 1:15 pa/nta kaTara\ toi=s kaTaroi=s: toi=s de\ memiamme/nois kai\ a)pi/stois ou)de\n kaTaro/n, a)lla\ memi/antai au)tO=n kai\ o( nou=s kai\ E( sunei/dEsis.
Tt 1:15 panta kaTara tois kaTarois: tois de memiammenois kai apistois uden kaTaron, alla memiantai autOn kai ho nus kai hE syneidEsis.
Tt 1:15 a-----npn- a-----npn- ra----dpm- a-----dpm- ra----dpm- c--------- v--xppdpm- c--------- a-----dpm- a-----nsn- a-----nsn- c--------- v-3xpi-s-- rp----gpm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf-
Tt 1:15 G3956 G2513 G3588 G2513 G3588 G1161 G3392 G2532 G0571 G3762 G2513 G0235 G3392 G0846 G2532 G3588 G3563 G2532 G3588 G4893
Tt 1:15 Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane.
Tt 1:15
Tt 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:15
Tt 1:15  netto  wszystko  czysto  czysto  i  bezcześcić  i  niewierny  nic  netto  ale  zbezczeszczony  i  umysł  ich  i  sumienie
Tt 1:15 G2513 G3956 G2513 G3303 G1161 G3392 G2532 G0571 G3762 G2513 G0235 G3392 G2532 G3563 G0846 G2532 G4893
Tt 1:16 θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.                      
Tt 1:16 Teo\n o(mologou=sin ei)de/nai, toi=s de\ e)/rgois a)rnou=ntai, bdeluktoi\ o)/ntes kai\ a)peiTei=s kai\ pro\s pa=n e)/rgon a)gaTo\n a)do/kimoi.
Tt 1:16 Teon homologusin eidenai, tois de ergois arnuntai, bdelyktoi ontes kai apeiTeis kai pros pan ergon agaTon adokimoi.
Tt 1:16 n-----asm- v-3pai-p-- v--xan---- ra----dpn- c--------- n-----dpn- v-3pmi-p-- a-----npm- v--papnpm- c--------- a-----npm- c--------- p--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn- a-----npm-
Tt 1:16 G2316 G3670 G1492 G3588 G1161 G2041 G0720 G0947 G5607 G2532 G0545 G2532 G4314 G3956 G2041 G0018 G0096
Tt 1:16 Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.
Tt 1:16
Tt 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 1:16
Tt 1:16  mówią  wiedzieć  Bóg  i  spraw  zrzec się  jest  wstrętny  i  nieposłuszny  i  nie  zdolny  do  co  dobry  sprawa
Tt 1:16 G3670 G1492 G2316 G1161 G2041 G0720 G5607 G0947 G2532 G0545 G2532 G0096 G0096 G4314 G3956 G0018 G2041
Copyright by Cezary Podolski