Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Tt2      do_str_głównej      do_Flm1      
Tt 3:1 Ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι,                                      
Tt 3:1 *(upomi/mnE|ske au)tou\s a)rCHai=s e)Xousi/ais u(pota/ssesTai, peiTarCHei=n, pro\s pa=n e)/rgon a)gaTo\n e(toi/mous ei)=nai,
Tt 3:1 hypomimnEske autus arCHais eXusiais hypotassesTai, peiTarCHein, pros pan ergon agaTon hetoimus einai,
Tt 3:1 v-2pad-s-- rp----apm- n-----dpf- n-----dpf- v--ppn---- v--pan---- p--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn- a-----apm- v--pan----
Tt 3:1 G5279 G0846 G0746 G1849 G5293 G3980 G4314 G3956 G2041 G0018 G2092 G1511
Tt 3:1 Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu:
Tt 3:1
Tt 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:1
Tt 3:1  Przypominać  ich  słuchać  przedstawia  przełożonych  i  władze  być  gotowy  w  wszystko  dobry  sprawa
Tt 3:1 G5279 G0846 G5293 G3980 G0746 G2532 G1849 G1511 G2092 G4314 G3956 G0018 G2041
Tt 3:2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους.                                        
Tt 3:2 mEde/na blasfEmei=n, a)ma/CHous ei)=nai, e)pieikei=s, pa=san e)ndeiknume/nous prau/+tEta pro\s pa/ntas a)nTrO/pous.
Tt 3:2 mEdena blasfEmein, amaCHus einai, epieikeis, pasan endeiknymenus pra+ytEta pros pantas anTrOpus.
Tt 3:2 a-----asm- v--pan---- a-----apm- v--pan---- a-----apm- a-----asf- v--pmpapm- n-----asf- p--------- a-----apm- n-----apm-
Tt 3:2 G3367 G0987 G0269 G1511 G1933 G3956 G1731 G4240 G4314 G3956 G0444
Tt 3:2 nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.
Tt 3:2
Tt 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:2
Tt 3:2  nikt  zniesławiać  być  nie  awanturników  cichy  render  wszystko  łagodność  do  wszystko  mężczyzn
Tt 3:2 G3367 G0987 G1511 G0269 G0269 G1933 G1731 G3956 G4236 G4314 G3956 G0444
Tt 3:3 Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους.                    
Tt 3:3 *)=Emen ga/r pote kai\ E(mei=s a)no/Etoi, a)peiTei=s, planO/menoi, douleu/ontes e)piTumi/ais kai\ E(donai=s poiki/lais, e)n kaki/a| kai\ fTo/nO| dia/gontes, stugEtoi/, misou=ntes a)llE/lous.
Tt 3:3 Emen gar pote kai hEmeis anoEtoi, apeiTeis, planOmenoi, duleuontes epiTymiais kai hEdonais poikilais, en kakia kai fTonO diagontes, stygEtoi, misuntes allElus.
Tt 3:3 v-1iai-p-- c--------- d--------- d--------- rp----np-- a-----npm- a-----npm- v--pppnpm- v--papnpm- n-----dpf- c--------- n-----dpf- a-----dpf- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsm- v--papnpm- a-----npm- v--papnpm- rp----apm-
Tt 3:3 G2258 G1063 G4218 G2532 G2249 G0453 G0545 G4105 G1398 G1939 G2532 G2237 G4164 G1722 G2549 G2532 G5355 G1236 G4767 G3404 G0240
Tt 3:3 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.
Tt 3:3
Tt 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:3
Tt 3:3  Dla  i  my  były  raz  głupi  nieposłuszny  oszukani  były  Niewolników  pożądliwości  i  inny  przyjemności  żył  w  złośliwość  i  zazdrość  wstrętny  znienawidzony  przyjaciel  inny
Tt 3:3 G1063 G2532 G2249 G2258 G4218 G0453 G0545 G4105 G1398 G1398 G1939 G2532 G4164 G2237 G1236 G1722 G2549 G2532 G5355 G4767 G3404 G0240 G0240
Tt 3:4 ὅτε δὲ χρηστότης καὶ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,                                      
Tt 3:4 o(/te de\ E( CHrEsto/tEs kai\ E( filanTrOpi/a e)pefa/nE tou= sOtE=ros E(mO=n Teou=,
Tt 3:4 hote de hE CHrEstotEs kai hE filanTrOpia epefanE tu sOtEros hEmOn Teu,
Tt 3:4 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3api-s-- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
Tt 3:4 G3753 G1161 G3588 G5544 G2532 G3588 G5363 G2014 G3588 G4990 G2257 G2316
Tt 3:4 Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi,
Tt 3:4
Tt 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:4
Tt 3:4  Kiedy  zaś  był  łaska  i  ludzkość  Zbawiciel  nasz  Bóg
Tt 3:4 G3753 G1161 G2014 G5544 G2532 G5363 G4990 G2257 G2316
Tt 3:5 οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου,                
Tt 3:5 ou)k e)X e)/rgOn tO=n e)n dikaiosu/nE| a(\ e)poiE/samen E(mei=s a)lla\ kata\ to\ au)tou= e)/leos e)/sOsen E(ma=s dia\ loutrou= paliggenesi/as kai\ a)nakainO/seOs pneu/matos a(gi/ou,
Tt 3:5 uk eX ergOn tOn en dikaiosynE ha epoiEsamen hEmeis alla kata to autu eleos esOsen hEmas dia lutru paliNgenesias kai anakainOseOs pneumatos hagiu,
Tt 3:5 d--------- p--------- n-----gpn- ra----gpn- p--------- n-----dsf- rr----apn- v-1aai-p-- rp----np-- c--------- p--------- ra----asn- rp----gsm- n-----asn- v-3aai-s-- rp----ap-- p--------- n-----gsn- n-----gsf- c--------- n-----gsf- n-----gsn- a-----gsn-
Tt 3:5 G3756 G1537 G2041 G3588 G1722 G1343 G3739 G4160 G2249 G0235 G2596 G3588 G0846 G1656 G4982 G2248 G1223 G3067 G3824 G2532 G0342 G4151 G0040
Tt 3:5 nie ze względu na spórawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
Tt 3:5
Tt 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:5
Tt 3:5  zapisanych  nas  nie  na  Przypadków  sprawiedliwość  sprawiedliwość  że  my  kute  i  na  Jego  łaska  mycie  mycie  odrodzenie  i  aktualizacja  Święty  Duch
Tt 3:5 G4982 G2248 G3756 G1537 G2041 G1343 G1722 G3739 G2249 G4160 G0235 G2596 G0846 G1656 G1223 G3067 G3824 G2532 G0342 G0040 G4151
Tt 3:6 οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾿ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν,                                        
Tt 3:6 ou(= e)Xe/CHeen e)f' E(ma=s plousi/Os dia\ *)iEsou= *CHristou= tou= sOtE=ros E(mO=n,
Tt 3:6 hu eXeCHeen ef' Emas plusiOs dia iEsu CHristu tu sOtEros hEmOn,
Tt 3:6 rr----gsn- v-3aai-s-- p--------- rp----ap-- d--------- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Tt 3:6 G3739 G1632 G1909 G2248 G4146 G1223 G2424 G5547 G3588 G4990 G2257
Tt 3:6 którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
Tt 3:6
Tt 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:6
Tt 3:6  Kogo  wylany  w  nas  obficie  przez  Jezus  Chrystus  Zbawiciel  nasz
Tt 3:6 G3739 G1632 G1909 G2248 G4146 G1223 G2424 G5547 G4990 G2257
Tt 3:7 ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾿ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.                                        
Tt 3:7 i(/na dikaiOTe/ntes tE=| e)kei/nou CHa/riti klErono/moi genETO=men kat' e)lpi/da DZOE=s ai)Oni/ou.
Tt 3:7 hina dikaiOTentes tE ekeinu CHariti klEronomoi genETOmen kat' elpida DZOEs aiOniu.
Tt 3:7 c--------- v--appnpm- ra----dsf- rd----gsm- n-----dsf- n-----npm- v-1aps-p-- p--------- n-----asf- n-----gsf- a-----gsf-
Tt 3:7 G2443 G1344 G3588 G1565 G5485 G2818 G1096 G2596 G1680 G2222 G0166
Tt 3:7 abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Tt 3:7
Tt 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:7
Tt 3:7  że  uzasadnione  Jego  łaska  na  nadziei  się  spadkobierców  wieczny  Życie
Tt 3:7 G2443 G1344 G1565 G5485 G2596 G1680 G1096 G2818 G0166 G2222
Tt 3:8 Πιστὸς λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·              
Tt 3:8 *pisto\s o( lo/gos, kai\ peri\ tou/tOn bou/lomai/ se diabebaiou=sTai, i(/na fronti/DZOsin kalO=n e)/rgOn proi/+stasTai oi( pepisteuko/tes TeO=|. tau=ta/ e)stin kala\ kai\ O)fe/lima toi=s a)nTrO/pois:
Tt 3:8 pistos ho logos, kai peri tutOn bulomai se diabebaiusTai, hina frontiDZOsin kalOn ergOn pro+istasTai hoi pepisteukotes TeO. tauta estin kala kai Ofelima tois anTrOpois:
Tt 3:8 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- rd----gpn- v-1pmi-s-- rp----as-- v--pmn---- c--------- v-3pas-p-- a-----gpn- n-----gpn- v--pmn---- ra----npm- v--xapnpm- n-----dsm- rd----npn- v-3pai-s-- a-----npn- c--------- a-----npn- ra----dpm- n-----dpm-
Tt 3:8 G4103 G3588 G3056 G2532 G4012 G5130 G1014 G4571 G1226 G2443 G5431 G2570 G2041 G4291 G3588 G4100 G2316 G5023 G2076 G2570 G2532 G5624 G3588 G0444
Tt 3:8 Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi.
Tt 3:8
Tt 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:8
Tt 3:8  Słowo  prawo  i  życzenie  ty, wy  potwierdzone  o  Sem  tak  Uważa  Bóg  wypróbowany  być  pracowity  dobry  Przypadków  to  dobrze  i  przydatny  mężczyzn
Tt 3:8 G3056 G4103 G2532 G1014 G4571 G1226 G4012 G5130 G2443 G4100 G2316 G5431 G4291 G4291 G2570 G2041 G5023 G2570 G2532 G5624 G0444
Tt 3:9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.                              
Tt 3:9 mOra\s de\ DZEtE/seis kai\ genealogi/as kai\ e)/reis kai\ ma/CHas nomika\s perii/+staso, ei)si\n ga\r a)nOfelei=s kai\ ma/taioi.
Tt 3:9 mOras de DZEtEseis kai genealogias kai ereis kai maCHas nomikas peri+istaso, eisin gar anOfeleis kai mataioi.
Tt 3:9 a-----apf- c--------- n-----apf- c--------- n-----apf- c--------- n-----apf- c--------- n-----apf- a-----apf- v-2pmd-s-- v-3pai-p-- c--------- a-----npf- c--------- a-----npf-
Tt 3:9 G3474 G1161 G2214 G2532 G1076 G2532 G2054 G2532 G3163 G3544 G4026 G1526 G1063 G0512 G2532 G3152
Tt 3:9 Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezużyteczne i puste.
Tt 3:9
Tt 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:9
Tt 3:9  Głupi  zaś  konkursy  i  Annały  i  sporów  i  walka  o  Prawo  odstąpić  dla  one  bezużyteczny  i  daremny
Tt 3:9 G3474 G1161 G2214 G2532 G1076 G2532 G2054 G2532 G3163 G3544 G3544 G4026 G1063 G1526 G0512 G2532 G3152
Tt 3:10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,                                              
Tt 3:10 ai(retiko\n a)/nTrOpon meta\ mi/an kai\ deute/ran nouTesi/an paraitou=,
Tt 3:10 hairetikon anTrOpon meta mian kai deuteran nuTesian paraitu,
Tt 3:10 a-----asm- n-----asm- p--------- a-----asf- c--------- a-----asf- n-----asf- v-2pmd-s--
Tt 3:10 G0141 G0444 G3326 G3391 G2532 G1208 G3559 G3868
Tt 3:10 Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj się,
Tt 3:10
Tt 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:10
Tt 3:10  Heretyk  Heretyk  za  pierwszy  i  drugi  korekta  odrzucać
Tt 3:10 G0141 G0444 G3326 G3391 G2532 G1208 G3559 G3868
Tt 3:11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος.                                            
Tt 3:11 ei)dO\s o(/ti e)Xe/straptai o( toiou=tos kai\ a(marta/nei, O)\n au)tokata/kritos.
Tt 3:11 eidOs hoti eXestraptai ho toiutos kai hamartanei, On autokatakritos.
Tt 3:11 v--xapnsm- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- rd----nsm- c--------- v-3pai-s-- v--papnsm- a-----nsm-
Tt 3:11 G1492 G3754 G1612 G3588 G5108 G2532 G0264 G5607 G0843
Tt 3:11 wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok.
Tt 3:11
Tt 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:11
Tt 3:11  wiedząc,  że  taki  zniweczony  i  grzech  jest  siebie skazani
Tt 3:11 G1492 G3754 G5108 G1612 G2532 G0264 G5607 G0843
Tt 3:12 Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.                            
Tt 3:12 *(/otan pe/mPSO *)artema=n pro\s se\ E)\ *tuCHiko/n, spou/dason e)lTei=n pro/s me ei)s *niko/polin, e)kei= ga\r ke/krika paraCHeima/sai.
Tt 3:12 hotan pemPSO arteman pros se E tyCHikon, spudason elTein pros me eis nikopolin, ekei gar kekrika paraCHeimasai.
Tt 3:12 c--------- v-1aas-s-- n-----asm- p--------- rp----as-- c--------- n-----asm- v-2aad-s-- v--aan---- p--------- rp----as-- p--------- n-----asf- d--------- c--------- v-1xai-s-- v--aan----
Tt 3:12 G3752 G3992 G0734 G4314 G4571 G2228 G5190 G4704 G2064 G4314 G3165 G1519 G3533 G1563 G1063 G2919 G3914
Tt 3:12 Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się czym prędzej przybyć do mnie do Nikopolis,
Tt 3:12
Tt 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:12
Tt 3:12  Kiedy  wysłać  do  ty, wy  Artem  lub  Tychik  pośpiech  przyjść  do  mnie  w  Nikopol  dla  umieścić  tam spędzić  zima
Tt 3:12 G3752 G3992 G4314 G4571 G0734 G2228 G5190 G4704 G2064 G4314 G3165 G1519 G3533 G1063 G2919 G1563 G3914 G3914
Tt 3:13 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ.                                        
Tt 3:13 *DZEna=n to\n nomiko\n kai\ *)apollO=n spoudai/Os pro/pemPSon, i(/na mEde\n au)toi=s lei/pE|.
Tt 3:13 DZEnan ton nomikon kai apollOn spudaiOs propemPSon, hina mEden autois leipE.
Tt 3:13 n-----asm- ra----asm- a-----asm- c--------- n-----asm- d--------- v-2aad-s-- c--------- a-----nsn- rp----dpm- v-3pas-s--
Tt 3:13 G2211 G3588 G3544 G2532 G0625 G4709 G4311 G2443 G3367 G0846 G3007
Tt 3:13 postanowiłem bowiem tam spędzić zimę. Zenasa, uczonego w Prawie, i Apollosa zaopatrz należycie na drogę powrotną, by im na niczym nie zbywało.
Tt 3:13
Tt 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:13
Tt 3:13  Zina  prawnik  i  Apollos  Zadbać  wysłać  że  ich  ani  niż  był  brak
Tt 3:13 G2211 G3544 G2532 G0625 G4709 G4311 G2443 G0846 G3367 G3367 G3007 G3007
Tt 3:14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.                              
Tt 3:14 manTane/tOsan de\ kai\ oi( E(me/teroi kalO=n e)/rgOn proi/+stasTai ei)s ta\s a)nagkai/as CHrei/as, i(/na mE\ O)=sin a)/karpoi.
Tt 3:14 manTanetOsan de kai hoi hEmeteroi kalOn ergOn pro+istasTai eis tas anaNkaias CHreias, hina mE Osin akarpoi.
Tt 3:14 v-3pad-p-- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- a-----gpn- n-----gpn- v--pmn---- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- c--------- d--------- v-3pas-p-- a-----npm-
Tt 3:14 G3129 G1161 G2532 G3588 G2251 G2570 G2041 G4291 G1519 G3588 G0316 G5532 G2443 G3361 G5600 G0175
Tt 3:14 Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w [spełnianiu] dobrych czynów, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb - żeby nie byli bez zasług.
Tt 3:14
Tt 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:14
Tt 3:14  i  nasz  badanie  wykonywanie  dobry  spraw  w  konieczne  potrzeb  tak  nie  były  bezowocny
Tt 3:14 G2532 G2251 G3129 G4291 G2570 G2041 G0316 G0316 G5532 G2443 G3361 G5600 G0175
Tt 3:15 Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.                            
Tt 3:15 *)aspa/DZontai/ se oi( met' e)mou= pa/ntes. *)/aspasai tou\s filou=ntas E(ma=s e)n pi/stei. E( CHa/ris meta\ pa/ntOn u(mO=n.
Tt 3:15 aspaDZontai se hoi met' emu pantes. aspasai tus filuntas hEmas en pistei. hE CHaris meta pantOn hymOn.
Tt 3:15 v-3pmi-p-- rp----as-- ra----npm- p--------- rp----gs-- a-----npm- v-2amd-s-- ra----apm- v--papapm- rp----ap-- p--------- n-----dsf- ra----nsf- n-----nsf- p--------- a-----gpm- rp----gp--
Tt 3:15 G0782 G4571 G3588 G3326 G1700 G3956 G0782 G3588 G5368 G2248 G1722 G4102 G3588 G5485 G3326 G3956 G5216
Tt 3:15 Pozdrawiają cię wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas kochają w wierze. Łaska z wami wszystkimi!
Tt 3:15
Tt 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 3:15
Tt 3:15  Powitanie  ty, wy  wszystko  z  Ja  Powitać  kochający  nas  w  Wiara  Łaska  z  wszystko  ty, wy  Amen
Tt 3:15 G0782 G4571 G3956 G3326 G1700 G0782 G5368 G2248 G1722 G4102 G5485 G3326 G3956 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski